MISKOLC - Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása

Az ügyfél - az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Kulcsszavak: MISKOLC - Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása

A keresetlevél benyújtására az az ügyfél jogosult, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti.

A keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervhez, az illetékes Törvényszéknek címezve kell eljuttatni. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek az E-Önkormányzati Portálon publikált nyomtatványon keresztül nyújthatják be.

 

A keresetlevél tartalmazza

a)    az eljáró bíróság megjelölését,

b)    a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetőségét,

c)    az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá - ha ismert - képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét,

d)    a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot,

e)    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,

f)    a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és

g)    a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

A legalább öt személy által közösen benyújtott keresetlevélnek tartalmaznia kell a kérelmezők együttes képviseletét ellátó személy meghatalmazását.

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez.

Az ügyfél által benyújtott keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetében az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtástól számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja a bírósághoz.

Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtástól számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén – a benyújtástól számított három napon belüli felterjesztést követően – nyolc napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése

 Ágazat

Ügytípus

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

 Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

Keresetlevél

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,

b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve

c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

Miskolc Település