Sopron - Gyermek születésének anyakönyvezése

A születést - anyakönyvezés céljából - az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.

Kulcsszavak: anyakönyvvezető, születés

Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők, tervezett  intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló Kormányrendeletben meghatározott felelős személy jelenti be.

A bejelentésről jegyzőkönyv készül. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja - az anyakönyvvezető által beszerzendő okiratok kivételével - mindazokat az adatokat, amelyek rendelkezésére állnak és a születés anyakönyvezéséhez szükségesek.

A születés hazai anyakönyvezése során a gyermek családi neveként a külföldi okiratban szereplő családi nevet kell bejegyezni, ha az a magyar névviselés szabályainak megfelel. Ha a külföldi okiratban szereplő családi név nem felel meg a magyar névviselés szabályainak, a szülők, vagy nagykorú gyermek születésének hazai anyakönyvezése során az érintett nyilatkozata alapján kell a magyar névviselés szabályainak megfelelő családi nevet bejegyezni, kivéve, ha a nemzetközi magánjogról szóló előírások alapján a születés anyakönyvezésekor a névviselésre külföldi jogot kell alkalmazni.

Hivatalból kell anyakönyvezni a születést, ha bejelentésre kötelezett nincs vagy a kötelezett a bejelentést elmulasztotta. Ilyen esetben az anyakönyvvezető gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről.

A születést a születést követő első munkanapon kell bejelenteni.

A születés bejelentésének tartalmaznia kell legalább a gyermek

a) születési helyét,

b) születési idejét,

c) születési családi és utónevét, ezek hiányában születési családi vagy utónevét, azonos születési nemű ikergyermekek esetén legalább a születési utónevét,

d) születési nemét,

e) anyja születési családi és utónevét.

 

Intézeti szülés esetén: jegyzőkönyv születés bejelentéséről

Az egészségügyi intézmény ügyintézőjének kell átadni, illetve bemutatni az anya személyazonosságának, lakcímének és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes okiratot, a házassági anyakönyvi kivonatot, benne a gyermek születési, családi nevére vonatkozó nyilatkozattal, ha a szülők nem élnek házasságban, úgy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szükséges.

Intézeten kívüli szülés esetén:

Ha a szülésnél orvos működött közre a szülést követő első munkanapon köteles bejelenteni, a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, aki kiállítja az anyakönyvezéshez szükséges jegyzőkönyvet. Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről" nyomtatványt.

Ha a szülésnél szakember nem működött közre, a születést a szülők 8 napon belül kötelesek bejelenteni. Ebben az esetben szülész-nőgyógyász orvos által kiállított – a szülés tényét megállapító - szakorvosi igazolást kell mellékelni. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosítására alkalmas adatait, a szülés tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a gyermek nemét.

Az eljárás illetékmentes.

Sopron Megyei Jogú Város Anyakönyvvezetője

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) anyakönyvi ügyek 

Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter ellátja az anyakönyvi eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervek szakmai irányítását és az anyakönyvi szerv tevékenysége felett felügyeletet gyakorol.

Az anyakönyvi szerv felügyeletet gyakorol az anyakönyvvezető tevékenysége felett.

Az anyakönyvvezető anyakönyvi eljárásában nincs helye fellebbezésnek.

Magyar állampolgár külföldön született gyermeke születésének hazai anyakönyvezése során a gyermek utóneveként a külföldi okiratban szereplő utónevet kell bejegyezni.

A magyar állampolgár a születésének hazai anyakönyvezése során kérheti utónevének a külföldi anyakönyvi okiratban szereplő utónévnek megfelelő magyar utónévre történő átírását.

A honosított, visszahonosított személy születésének hazai anyakönyvezése során a külföldi okiratban szereplő valamennyi utónevet be kell jegyezni. Ha az érintett az utónevei közül csak kettőt kíván viselni, kérelmezheti utónevének az anyakönyvben történő módosítását.

A születési anyakönyvi kivonat tartalmazza a gyermek születési családi és utónevét, nemét, születési helyét és idejét, származási helyét, az apa és az anya születési családi és utónevét, a bejegyzett személy halálának tényét, helyét és idejét, a gyermek és a szülők igazolt nem magyar állampolgárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar állampolgárságának megszűnését, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti nyilatkozat esetén annak tényét és a vér szerinti szülő vagy szülők adatát, vagy - ha a papír alapú anyakönyvbe az örökbefogadás tényét jegyezték be - az örökbefogadás tényét, valamint az örökbefogadó szülő vagy szülők adatait, az örökbefogadott gyermek magyar állampolgárságát, ha nem magyar állampolgár szülők fogadták örökbe, a hontalan szülők Magyarországon született gyermeke magyar állampolgárságának tényét.

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

az anyakönyvezési feladatok ellátásnak részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Kormányrendelet

Sopron Település