Játékkaszinó pénznyerő automaták játékterv módosításával kapcsolatos kérelem

A játékkaszinót működtető szervezők a pénznyerő automatáik állapotát, jövedelemtermelő képességét, a játékosok körében való népszerűségét folyamatosan figyelemmel kísérik és időről-időre megváltoztatják az üzemeltetett pénznyerő automaták összetételét, illetve olyan változás is lehetséges, amely csak a pénznyerő automata hitelesítését érinti. A módosításokhoz a szerencsejáték-felügyeleti hatóság jóváhagyása szükséges, amelyet a szervezőnek kérelmeznie kell, ezeket az ügyeket a játékkaszinó más, játékterv módosítás jóváhagyása iránti kérelmeitől elkülönítetten intézi a hatóság.

Kulcsszavak: szerencsejáték játékkaszinó pénznyerő automaták játékterv módosítása kérelem

Érvényes és hatályos engedéllyel rendelkező játékkaszinót üzemeltető gazdasági társaság.

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

Amennyiben az érvényes és hatályos engedéllyel rendelkező játékkaszinót működtető szervező a pénznyerő automatáit a hatályos jóváhagyott játéktervhez képest eltérően szeretné a jövőben üzemeltetni, úgy pénznyerő automata játékterv módosítása iránti kérelmet kell benyújtania a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb jogszabályokban a játékkaszinó engedélyezésével kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek. Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljes körűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (a pénznyerő automaták módosított játéktervét határozattal jóváhagyja).

Formakényszer nélküli kérelem, amelyhez a következő dokumentumok csatolandók:

További benyújtandó iratok:

SZF_08 jelű nyomtatvány: Hiánypótlás

Az eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege pénznyerő automatánként 2 ezer forint.

A díjat kérelmenként, készpénz átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett eleget, vagy az előírtnál alacsonyabb összeget fizetett meg, a hatóság határidő tűzésével hiánypótló végzéssel hívja fel a szervezőt a fizetés teljesítésére (amely tartalmazza az iktatószámot, illetve az ügyszámot). Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti.

Az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni a kérelmezőnek.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Ügyintézés/Nyomtatványok, űrlapok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű, Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező. Amennyiben a kérelem és annak mellékletei alapján érdemi döntés hozható, akkor a hatóság – a kérelem elutasítását kivéve – a pénznyerő automaták játékterv módosítását határozattal jóváhagyja.

A hatóság a pénznyerő automata játékterv módosítását jóváhagyó határozatában az adott játékkaszinó egységben a jóváhagyást követően üzemeltethető pénznyerő automaták azonosító és érvényességi adatait részletesen, tételesen felsorolja. A felsorolt minden egyes pénznyerő automata az érvényességi ideje lejártáig üzemeltethető jogszerűen, az érvényességi időt csakúgy, mint más játéktervi adatokat a mérésügyi hatóság által kiállított hitelesítési bizonyítvány tartalmazza.

A pénznyerő automaták játékterv módosításának jóváhagyása során a hatóság arra is tekintettel van, hogy a jogszabályi előírások alapján az I. kategóriába sorolt játékkaszinó esetében legalább 1000, míg a II. kategóriába sorolt játékkaszinó esetében legalább 300 pénznyerő automatát kell üzemeltetni.

Kivételesen előfordulhat, hogy a szervező a pénznyerő automatákkal kapcsolatos játékterv módosítási elképzelése kapcsán olyan egyéb módosítást is szeretne, amely érinti játékkaszinó elsődleges adatforrásaként működő számítógépes rendszerét, illetve annak kritikus állományát, ez esetben az auditor szervezet is megjelenik az eljárás kapcsán, és vagy nyilatkozatot állít ki, vagy auditálást végez annak figyelembe vételével, hogy a változás nem jelentős, vagy jelentős kategóriába esik.

A játéktervtől csak a hatóság engedélyével lehet eltérni. Az eltérés a játékosok érdekeit vagy mások jóhiszeműen szerzett jogait nem sértheti.

Amennyiben a szervező a hatóság jóváhagyása (engedélye) nélkül tér el a játéktervtől, úgy a szervező szankcionálására kerülhet sor.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF