Cegléd - Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról

Adóköteles Cegléd Város illetékességi területén lévő lakás és lakás céljára szolgáló építmény (továbbiakban építmény) és telek.
 

Kulcsszavak: Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról, Cegléd

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adó alanya: az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény, telek tulajdonosa, illetve aki nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.

Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. Bérleti jog esetén az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 

Amennyiben az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

A kommunális adót a benyújtott adatbejelentése alapján indult eljárásban az adóhatóság állapítja meg kivetéssel.

A kommunális adó alapja az építmény m2-ben számított alapterülete után, telek esetében egy összegben került meghatározásra. Az adó mértékét Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 29/2010. (XII. 23.) rendelete tartalmazza:

Az adó mértéke

a) 70 m²-ig terjedő hasznos alapterületű lakás után 5.000 Ft/év, 

b) 70 m² feletti hasznos alapterületű lakás után 10.000 Ft/év 

c) a telek után 3.000 Ft/év 

d) lakás bérleti joga után 
 da) 70 m²-ig terjedő nagyságú lakás 5.000 Ft/év, 
 db) 70 m² feletti hasznos alapterületű lakás 10.000 Ft/év.

Adókedvezmény:
A 20 % adókedvezményre jogosult a magánszemély, amennyiben tulajdonában, bérleti jogviszonyában álló lakásának csapadékvíz-elvezetése 

a) a telken történik, vagy 

b) a közterületi nyílt vízelvezető árokba zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt került kivezetésre. 

Az adókedvezményt lakóingatlanonként a rendelet 2. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásával, a következő év január 1 napjától lehet igénybe venni.

Az adókötelezettséget érintő változást (pl. a hasznos alapterület módosulás, átminősítés) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni adózó.

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Adatbejelentő kommunális adó megállapításához üres űrlap (PDF)” elnevezésű PDF formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági Irodában.

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett természetes személy adózók nyújthatják be. 

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - az adatbejelentés elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül az egyéni vállalkozó részéről, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel. Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére az ASP-ADÓ-033 számú „Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az adóztatás a korábban bejelentett adatok szerint történik.

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság.

Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Ügyfélre irányadó határidők: A tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "kommunális adó" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papíralapon benyújtható űrlapok, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az adózó a kommunális adót az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.) A befizetésére szolgáló számla neve és száma: Cegléd Város Önkormányzatának Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla (11742025-15394772-02820000).

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7.

meghatalmazás

Cegléd Település