SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Nyilatkozat hagyatéki eljárás lefolytatásához

Az örökhagyó halálát követően a hagyatéki vagyon leltározása, örökösök megállapítása, közjegyzői hagyatékátadó eljárás előkészítése.

Kulcsszavak: NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ

A hagyatékban érdekelt személyek.

A hagyatéki eljárás során az Általános Hatósági Iroda - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb bejelentés alapján értesül az örökhagyó haláláról - az öröklésben érdekelt felet értesíti a hagyatéki eljárás megindításáról, és intézkedik a hagyatéki leltár összeállítása iránt (nyilatkozattétel, meghallgatás, adatok beszerzése).

Ügyintézési határidő: 30 nap, e határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a leltárt legkésőbb a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésének napjától számított 35. napig kell elkészíteni.

Nyilatkozat a hagyatéki eljárás lefolytatásához a megfelelő adattartalommal kitöltve, a nyilatkozathoz csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Személyesen/telefonon:
https://www.szombathely.hu/ugyintezes/hivatali-ugyintezes/hivatali_ugyintezes_kapcsolodo_dokumentumok/hagyateki-pothagyateki-eljaras.2109/

Leltározni kell a hagyatékban levő:

A hagyatékot leltározni kell akkor is,

a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és

aa) méhmagzat,

ab) kiskorú,

ac) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú,

ad) ismeretlen helyen lévő személy,

ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy

b) csak a Magyar Állam;

A leltározást a jegyző végzi az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével. A leltárt 30 napon belül – a Hetv. 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben 60 napon belül – el kell készíteni, e határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a leltárt legkésőbb a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésének napjától számított 35. napig kell elkészíteni. A Hetv. 23. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel a leltár elkészítésére meghatározott határidő meghosszabbítása, valamint a leltár elkészítésének felfüggesztése vagy szünetelése nem lehetséges. Nem teljes leltár esetében jelezni szükséges, hogy a jegyző mely hiányok pótlására milyen határidőn belül képes.

A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni.

A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében meghallgatás tartható, amelynek idejéről és helyéről értesíteni kell az ismert öröklésben érdekeltet.

Nyilatkozat hagyatéki eljárás lefolytatásához

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU Rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről (Európai Öröklési Rendelet)

Szombathely Település