VESZPRÉM - TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANON VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon végzett munkálatokhoz szükséges a tulajdonos hozzájárulása.

Kulcsszavak: TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

A kérelem papíralapon – postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen – vagy elektronikus úton nyújtható be. Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Nem közigazgatási hatósági eljárás.

Kérelem - Közműbekötéshez szükséges tulajdonosi hozzájáruláshoz.

A Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Zrt. F- 0704-12 számú nyilatkozatát is csatolni kell kitöltve, aláírva a kérelemhez, amennyiben ivóvízbekötés, vagy szennyvízelvezetés kiépítése, vagy vízórával kapcsolatos beruházás valósul meg. A nyomtatvány elérhető a kapcsolódó dokumentumoknál.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. Kérelmező adatait,
  2. Közműberuházás típusa:

a, vízi közmű bekötés: gerincvezeték létesítés

gerincvezetékre rákötés

vízóra csere

b, elektromos áram hálózatra csatlakozás

c, gázhálózatra csatlakozás

  1. Közműbekötéssel érintett magántulajdonú ingatlan helyrajzi száma, címe
  2. Közműbekötéssel érintett magántulajdonú ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak adatai, ha kérelmezővel nem azonos, vagy több tulajdonos van, (További tulajdonosok esetén az ő fenti adataikat is fel kell tűntetni, akár külön lapon),
  3. Közműbekötéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan (ok) helyrajzi száma, címe,
  4. Beruházás rövid leírása,
  5. Tervező megnevezése, tervdokumentáció száma, készítés dátuma,
  6. Közútkezelői hozzájárulás száma, amennyiben a beruházás közterületet, közutat érint,
  7. Elektromos áram és gáz hálózatra való csatlakozás esetén, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozóan terület kimutatás területhasználatról, helyrajzi számonkénti bontásban az alábbi részletezés szerint (fontos, hogy a területhasználat tartalmazza a védőtávolságok nagyságát is!) nyomvonal hossza(m),védőtávolság (m), m2. hrsz, összesen :

 

Mellékletként csatolni szükséges:

1.Közműbekötéshez szükséges tervek másolata

2.Közútkezelői hozzájárulás másolata

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

36/2021. (XI. 25.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Veszprém Település