VESZPRÉM-ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS

Az adósságcsökkentési támogatás a lakhatási költségekhez kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Kulcsszavak: közüzemi díjtartozás, közösköltség-hátralék, lakbérhátralék, adósság

Adósságcsökkentési támogatásra jogosult az a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán utca 13. (a továbbiakban: tanácsadó) által javasolt Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen a városban élő személy:

a)  akinek

aa) valamely – legalább hat hónapja fennálló – adósságának összege meghaladja az 50.000 Ft-ot, de a fennálló adósságai együttes összege nem haladja meg a 400.000 forintot, vagy

ab) közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és

b)  akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, és

c)   akinek a háztartásában élő személyek egyike sem rendelkezik vagyonnal,

feltéve, hogy nyilatkozatban vállalja a kérelem benyújtását megelőzően két hónap időtartamban, majd a támogatás folyósításának időtartama alatt a tanácsadóval való együttműködést és az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet személyesen a tanácsadónál, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány.

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

A kérelemhez csatolni kell:

a) a követelés jogosultja által kiállított iratot az adósság jogcíméről, keletkezésének időpontjáról és összegéről, vagy a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről,

b) a támogatással érintett ingatlan használati jogát igazoló iratot, 

c) a kérelmező háztartásában élő cselekvőképes személyek egyetértő nyilatkozatát az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételéről.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az adósságcsökkentési támogatás kizárólag a kérelmező által lakott, a lakások és helyiségek bérletéről szóló törvény szerint lakásnak vagy szükséglakásnak minősülő ingatlan fenntartásával kapcsolatban, és a kérelmező által felhalmozott adósság rendezéséhez nyújtható.

Az együttműködés keretében a kérelmező köteles:

a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) a tanácsadóval aktívan közreműködni az adósság rendezésének feltételeit tartalmazó megállapodás kidolgozásában és a megállapodást megkötni,

c) a tanácsadót havonta legalább egy alkalommal személyesen felkeresni és tájékoztatni a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, valamint a tanácsadóval közösen meghatározott időpontig havonta igazolni, hogy a lakásfenntartási kiadásokkal és a támogatással érintett adóssággal kapcsolatos fizetési kötelezettségének eleget tett,

d) az adósságcsökkentési támogatásról szóló határozat véglegessé válását követő 5 napon belül a követelés jogosultjával tartozása megfizetéséről szerződést kötni.

Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó:

a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díj tartozás),

b) közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,

c) lakbérhátralék – ide nem értve a piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás bérleti díját,

d) az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék, mely tizenkét havi elmaradásnak minősül,

feltéve, hogy a követelés jogosultja az adósságcsökkentési támogatásra megállapodást köt az Önkormányzattal.

Az adósságcsökkentési támogatás mértéke:

a) az adósságcsökkentési támogatásba bevont adósság 75 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetében a 200 %-át,

b) az adósságcsökkentési támogatásba bevont adósság 70 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében a 250 %-át.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 Ft.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település