Hitelintézet működésének engedélyezése

A hitelintézet működésének (pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének) megkezdéséhez az MNB engedélye szükséges.

Kulcsszavak: bank, szakosított hitelintézet, induló tőke, számviteli politika, pénzmosási szabályzat, üzleti terv, működési kockázat

A hitelintézetnek az alapítását engedélyező határozat kézhezvételétől számított 6 (hat) hónapon belül kell a tevékenységi engedély iránti kérelmet az MNB-hez benyújtania, mert a 6 (hat) hónapos határidő elteltével az alapítási engedély érvényét veszti és a határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül. Az engedélyezési eljárásokban a kérelmeket, bejelentéseket az MNB honlapján, az ERA felületen az E-ügyintézés Engedélyezés szolgáltatáson belül található elektronikus űrlapokon kell benyújtani, a mellékletek hiteles elektronikus másolatának csatolásával. Az MNB döntései, hiánypótlási felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései az ügyfél hivatalos elektronikus tárhelyén való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik részére.

Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf

A jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b)  büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A hitelintézet tevékenységének engedélyezése kapcsán részletes útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-2-1-1-engedelyezesi-utmutato-hitelintezet-mukodesenek-engedelyezese.pdf linken.  

A hitelintézet  tevékenységi engedélyezése iránti eljárással kapcsolatos Q&A elérhető a következő linken: https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-2-1-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok-hitelintezet-mukodesi-engedely.pdf.  

A hitelintézet tevékenységi engedélyezése iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk az alábbi két linken olvashatóak a https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-1-3-1-2-hitelintezetek-szamviteli-es-prudencialis-szabalyzatai.pdf, illetve https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-1-3-1-3-hitelintezetek-informatikai-szabalyzatai.pdf.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásának feltétele

Az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban további információk az alábbi linken találhatók:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf .

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, viszont az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél ugyanakkor keresetlevelében kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Vonatkozó jogszabályok:

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

40/2016. (X. 11.) MNB rendelet  az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről

42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet  a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet  a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

MNB