SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokos a tényleges birtoklási helyzet alapján a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Kulcsszavak: Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

A birtoksértő magatartás megvalósulásának illetékességi területén a panaszos által beadott birtokvédelmi kérelemre indul meg az eljárás a birtoksértővel szemben.

Kérelem és a bizonyítási eszközök csatolása (okiratok - írásbeli dokumentumok, fényképfelvétel, tanúk megjelölése).

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

Az eljárási határidő a kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

 

Az eljárási határidőbe nem számít bele

a.) a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,

b) a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

Kijelölés esetén a kijelölt jegyző vonatkozásában az eljárási határidő a kijelölő határozat átvételét követő napon újrakezdődik.

Kérelem a megfelelő adattartalommal kitöltve.

 

A bizonyítékokat lehetőleg a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb az eljárási határidő 10. napjáig csatolni kell. Ezt követően bizonyíték befogadására nincs lehetőség.

 

A kérelem papír alapú benyújtása esetén a kérelmet és a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

 

Mind a birtoksértő, mind a birtokháborítást szenvedő fél a maga érdekében bizonyít. A feleknek kell szolgáltatni a bizonyítékokat (okirat, esetleg szakértői vélemény, fényképfelvétel), a feleknek kell megjelölni a tanúkat és biztosítani azt, hogy a meghallgatáson megjelenjenek. A jegyző a tanút nem idézheti, nincs lehetősége a megjelenés, illetve a nyilatkozattétel kikényszerítésére. A jegyző szakértőt nem rendelhet ki.

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságon indíthat keresetet. Az eljáró bíróság a Szombathelyi Járásbíróság.

 

A birtokvédelmi eljárásban felmerülő kizárási ok esetén az eljáró hatóság kijelölésére ezen kívül a végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálására a Vas Megyei Kormányhivatal jogosult.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtoklás kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

birtokvédelmi kérelem

A kérelem papír alapon és elektronikusan is benyújtható.

Gazdálkodó szervezet (jogi személy, egyéni vállalkozó) és jogi képviselővel eljáró fél a kérelmet kizárólag elektronikusan nyújthatja be.

Szombathely Település