Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iránti kérelem

A környezethasználó (továbbiakban: érdekelt) saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére (tevékenysége átvilágítására), tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhet (végeztethet). A kérelmére azt a környezetvédelmi hatóság jóváhagyja. Ha az érdekelt környezetvédelmi engedélyhez, illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységét ilyen engedély nélkül kezdte meg, a környezetvédelmi teljesítményértékelés céljából felmérést végezhet

Kulcsszavak: Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iránti kérelem

1.) A kérelem előterjesztésére jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, gazdálkodó szervezet (érdekelt: valamely – környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó – művelet, illetőleg technológia megkezdője, folytatója, felújítója, helyreállítója és felhagyója, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzője vagy amennyiben az nem ismert, annak az ingatlannak a tulajdonosa, amelyen a műveletet (technológiát) folytatták, vagy folytatják).
2.) Amennyiben a tárgyi ügy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozik, azaz Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, a projekt megvalósítója. 

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

105 nap. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Szükséges irat a teljesítményértékelési dokumentáció. Amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazottja, illetve képviselője jár el, csatolandó az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottak szerinti meghatalmazás.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylat vagy annak másolata.
A minősített adatot, illetve az üzleti titkot meg kell jelölni és külön iratban kell csatolni. A pótolandó engedélynek (környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély) iránti kérelemnek megfelelő mellékletek /közérthető összefoglaló, alapállapot-jelentés stb./.Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 250 000 Ft.
Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díj, illetve illetékmentes.

EKEIDR2