Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folytatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem 

Az egyes tevékenységek – azaz valamely, környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó művelet, illetőleg technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzése - környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni

Kulcsszavak: Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folytatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem 

1.) Környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó - művelet, illetőleg technológia megkezdője, folytatója, felújítója, helyreállítója és felhagyója, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzője, vagy amennyiben a fenti tevékenység gyakorlója nem ismert, annak az ingatlannak a tulajdonosa, amelyen a műveletet (technológiát) folytatták vagy folytatják.
2.) Amennyiben a tárgyi ügy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozik, azaz Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, a projekt megvalósítója. 

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

105 nap. (Speciális szabály: Kiemelt jelentőségű ügy esetén a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidő azonban legfeljebb 42 nap lehet.) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

 Az igazgatási szolgáltatási díj, vagy illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát (ha az illeték lerovása nem illetékbélyeg formájában történt) a kérelemhez mellékelni kell.
A minősített adatot, illetve az üzleti titkot meg kell jelölni és külön iratban kell csatolni. A pótolandó engedély (előzetes vizsgálatot jóváhagyó döntés, környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély) iránti kérelemnek megfelelő mellékletek /közérthető összefoglaló, alapállapot-jelentés stb./.

Eljárási költség a kérelem tárgyától függően: 5 000 Ft illeték (kivéve teljes személyes illetékmentesség esetén) vagy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: (a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján lefolytatott eljárásban) 750 000 Ft a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló FM rendelet szerint.
(Speciális szabály: A kiemelt jelentőségű ügyben indult eljárást - az ügyfajtára irányadó különös eljárási szabályok szerint fizetendő illeték vagy díj helyett - a Kormány kormányrendeletben meghatározott mértékű, az eljáró hatóság és - szakhatóság közreműködése esetén - a szakhatóság bevételét képező igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséhez kötheti.)
Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díj, illetve illetékmentes.

EKEIDR2