Kollektív portfóliókezelési tevékenységet az MNB előzetes engedélyével lehet végezni.">

Befektetési alapkezelők tevékenységének engedélyezése

Kollektív portfóliókezelési tevékenységet az MNB előzetes engedélyével lehet végezni.

Kulcsszavak: befektetési alapkezelés, kockázati tőkealap-kezelő, kollektív portfóliókezelés, ABA, ÁÉKBV, alapok, magántőkealap, értékpapíralap, ingatlanalap, kockázati tőkealap,

A befektetési alapkezelő létrejöttéhez nem kell alapítási engedély, mindössze az általa végezni kívánt tevékenység engedélyköteles, így a cég alapításával kapcsolatos cégbírósági eljárás lefolytatható a tevékenységi engedély kiadása előtt is azzal, hogy a társaság a hatósági engedélyhez kötött tevékenységét csak a tevékenységi engedély kiadását követően kezdheti meg. A befektetési alapkezelőknek alapvetően két nagy típusa határozható meg, melyek a következők: ÁÉKBV-alapkezelő és alternatív befektetési alapkezelő (ABAK). Az ABAK kategórián belül további különbséget tehetünk a befektetési alapkezelők között aszerint, hogy általuk kezelt ABA-kban lévő eszközök értéke meghaladja-e a törvényi limiteket, illetve aláveti-e magát a törvény egészének.

A befektetési alapkezelési tevékenység engedélyezése iránti kérelmet, valamint annak mellékleteit az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek, illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül kell megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

A jogosulatlan kollektív portfóliókezelési tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, továbbá a jogosulatlan kollektív portfóliókezelési tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b) büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A befektetési alapkezelő tevékenységének engedélyezése kapcsán részletes útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/2-3-1-1-engedelyezesi-utmutato-befektetesi-alapkezelo-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf linken.

A befektetési alapkezelő tevékenység eljárással kapcsolatos Q&A elérhető a következő elérhetőségen: https://www.mnb.hu/letoltes/2-3-1-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok.pdf.

A befektetési alapkezelő tevékenységi engedélyezése iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/tokepiac/befektetesi-alapkezelo/tevekenysegi-engedelyezese/szabalyzatokkal-kapcsolatos-informaciok linken.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásának feltétele az 1.100.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetése.

A díjjal kapcsolatban további információk az alábbi linken találhatók:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-a-magyar-nemzeti-bank-altal-egyes-engedelyezesi-es-nyilvantartasba-veteli-eljarasokban-alkalmazott-igazgatasi-szolgaltatasi-dijrol.pdf

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél ugyanakkor keresetlevelében kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

79/2014. (III.14.) Korm. rendelet az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről

a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 

MNB