SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Zenés, táncos rendezvény – Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

Zenés, táncos rendezvény tartási eljárás lefolytatása, zenés, táncos rendezvények nyilvántartásba vétele, ellenőrzése.

Kulcsszavak: RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben (300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség, épület), illetve szabadban tartanak és ez esetben a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtani a formanyomtatványon.

Bejelentés elmulasztása esetén a rendezvény megrendezésének felfüggesztése és jogszabályban meghatározott egyéb közigazgatási szankciók.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek.

Ügyintézési határidő: 20 nap

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

A kérelemhez csatolni szükséges:

A kérelemhez csatolandó biztonsági terv tartalmazza:

szabadtéri rendezvények esetében viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

Az eljárás illetékmentes.

Katasztrófavédelmi szakhatóság részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 13.000,-Ft, fizetendő: 10047004-00283700-00000000 számú számlára;

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:

A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Szombathely Település