Ideiglenes magánútlevél kiállítása

A konzul ideiglenes magánútlevelet állít ki a magyar állampolgárnak abban az esetben, ha magyar állampolgár külföldön elveszti, vagy ellopják az útlevelét/személyazonosító igazolványát. A magyar állampolgárnak az ideiglenes magánútlevéllel lehetősége lesz Magyarországra való hazatérésre, illetve (esetenként) a külföldön való további tartózkodásra vagy további utazásra.

Kulcsszavak: ideiglenes magánútlevél, hazatéréshez való jog, útlevél elvesztése, útlevél eltulajdonítása, útlevél ellopása, kiskorúak, hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél, tovább utazás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél

Az ideiglenes magánútlevélnek két típusa van:

  1. a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél,
  2. a külföldön való további tartózkodáshoz, tovább-, illetve hazautazáshoz kiállított ideiglenes magánútlevél.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ideiglenes magánútlevelet kizárólag magyar állampolgár igényelhet, és Magyarország területére vagy a szokásos tartózkodási helyére történő egyszeri belépésre jogosít.

Az eljárás megindításakor Önnek egy igénylőlapot kell benyújtania.  A kérelem benyújtása a konzul előtti személyes megjelenéshez kötött (tiszteletbeli konzulnál történő benyújtás esetében is), kivételes esetben azonban el lehet tekinteni a személyes benyújtástól és igénybe lehet venni a postai utat, amennyiben a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz (erről a konzul dönt az összes körülmény figyelembevételével).

Amennyiben a magyar állampolgár okmányát olyan államban veszíti/ vagy tulajdonítják el, ahol nincsen magyar külképviselet, illetve tiszteletbeli konzuli tisztviselő, úgy két lehetőség áll rendelkezésre. A fentiekben leírt postai út valamely közeli magyar külképviselet közreműködésével, vagy a magyar állampolgár tartózkodási helye szerinti valamely európai uniós tagállam külképviseletén való személyes megjelenés ETD (ideiglenes úti okmány) kiállítása érdekében.

Úti okmány elvesztése vagy eltulajdonítása esetén Önnek a következőt kell tennie: Az okmány elvesztését/eltulajdonítását az érintettnek minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül a külképviseleten be kell jelentenie. Amennyiben Ön az előző, le nem járt érvényességű úti okmányát nem tudja bemutatni, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell annak fellelhetőségéről, illetve eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható. (Abban az esetben, amennyiben a magyar állampolgár az útlevelének eltulajdonítását követően haza tud utazni, mivel rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, a bejelentést (3 napon belül) Magyarországon is megteheti a kormányablakban.

Amennyiben Ön személyesen nem tud megjelenni a külképviseleten, úgy az úti okmány elvesztését vagy eltulajdonítását bejelentheti személyesen a tiszteletbeli konzuli tisztviselő előtt a megfelelő papír alapú jegyzőkönyv kitöltésével. Abban az esetben, ha Ön a tiszteletbeli konzuli tisztviselő előtt sem tud megjelenni, lehetőség van arra is, hogy a külképviselet által e-mailen beszkennelve, fax vagy posta útján megküldött jegyzőkönyvet kitöltve és aláírva visszaküldje, mellékelve a rendőrségi jegyzőkönyv fénymásolatát.

Ha a korábban elvesztettnek, vagy eltulajdonítottnak vélt és így bejelentett okmányt megtalálják, akkor Ön köteles erről (3 munkanapon belül) értesíteni a külképviseletet.

Hazatérés céljából, hivatalból kiállított ideiglenes magánútlevél:

Magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani, ha az útlevele, illetőleg a személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki.

Az okmány legfeljebb 6 hónapos érvényességi időtartammal állítható ki.

Tovább utazás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél:

Magyar állampolgárnak külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb 1 évig érvényes ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, amennyiben az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele, vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és az utazásig magánútlevél nem állítható ki. A kérelmezőnek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, mint normál magánútlevél kérelem esetében.

Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok:

Kiskorú (gondnokság alatt álló személy) hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) nyújthatja be. Főszabály szerint mindkét szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges az okmány kiállításához. Elegendő, hogy csak az egyik szülő adja be a kérelmet, és nincsen szükség az előbbiekben felsorolt iratok valamelyikének bemutatására abban az esetben, ha a kiskorú korábban már rendelkezett magánútlevéllel, vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, és az még érvényes, de megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált. A konzul ilyen esetben a hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevelet a 6 hónapos érvényességi keretek között, legfeljebb a korábbi magánútlevéllel (személyazonosító igazolvánnyal) megegyező érvényességi idővel állíthatja ki.

Amennyiben a kiskorú külföldön az úti okmányát elveszíti (eltulajdonítják, megrongálódik), és a kiskorúval nem utazott külföldre a törvényes képviselője, vagy az a külképviseleten nem tudott megjelenni, ebben az esetben kizárólag hazatérés céljából, és a korábbi magánútlevelének/személyazonosító igazolványának érvényességi idejéig (de legfeljebb 6 hónapig) kiállítható a kiskorú részére ideiglenes magánútlevél.

Abban az esetben, amennyiben olyan kiskorú részére kérnek hazatéréshez ideiglenes magánútlevelet akinek a születése még nincsen Magyarországon anyakönyvezve, fontos tudnivaló, hogy az okmány Magyarországra való egyszeri belépésre jogosít, ezért azzal a gyermek születésének helye szerinti országba visszautazni nem tudnak, arra csak a hazai anyakönyvezés (a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem a külképviseleten is beadható) után, és az állandó magánútlevél (személyazonosító igazolvány) kiállítását követően kerülhet sor.

Konzuli védelemre szoruló, bajbajutott magyar állampolgár részére a konzul haladéktalanul kiállítja az ideiglenes magánútlevelet a hazatérés elősegítése céljából.

Egyéb esetekben az eljárási határidő nyolc nap. Ideiglenes magánútlevél kiállítása esetén az okmány kiállításának ügyintézési határideje a kérelem benyújtásának napján kezdődik.

Ideiglenes magánútlevél kiállítása iránti kérelem benyújtása során az ügyfelet nem köti határidő. (Azonban az okmány elvesztését vagy eltulajdonítását az érintettnek minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül a külképviseleten be kell jelentenie. Amennyiben a korábban elvesztettnek, vagy eltulajdonítottnak vélt okmányt megtalálják, akkor Ön köteles erről 3 munkanapon belül értesíteni a külképviseletet.)

Kiskorúakra vonatkozó külön szabály:

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmének elbírálásakor vizsgálni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) az úti okmány kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatának meglétét vagy igazolni kell a szülői felügyelet megszűnését, megszüntetését, vagy szünetelését.  Ha csak az egyik szülő van személyesen jelen a kérelem benyújtásakor, vizsgálni kell, hogy a másik szülő tett-e az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatot. A hozzájáruló nyilatkozat az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe.

Az okmány kiállításának konzuli díja 30 EUR. A hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél díjmentes, ha annak kiállítására hivatalból, vagy a külföldön bajba jutott magyar állampolgár hazatéréséhez kapcsolódó konzuli segítségnyújtással összefüggésben kerül sor.

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelemről a konzul saját hatáskörben hoz döntést.

A konzuli tisztviselő ideiglenes magánútlevél kiállítására vonatkozó döntése ellen a kérelmező fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül a konzuli tisztviselőnél kell benyújtani. A fellebbezésnek külön formai szabályai nincsenek, azonban az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy miért kíván jogorvoslattal élni.

A konzuli tisztviselő által hatósági jogkörben hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést a Külgazdasági és Külügyminisztérium bírálja el.

Az ideiglenes magánútlevél intézménye a gyakorlatban hivatott elősegíteni azon jog érvényesülését, amely szerint a magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet, és a hazatéréshez való joga nem tagadható meg, nem korlátozható, illetőleg feltételhez nem köthető. A konzul útlevélhatóságnak minősül az ideiglenes magánútlevél ügyekben, vagyis a kérelem átvételét követően az ő hatáskörébe tartozik az okmány kiállításához szükséges jogszabályi feltételek megvizsgálása, valamint azok fennállásának függvényében az ideiglenes magánútlevél kiállításáról való döntés.

Az ideiglenes magánútlevél Magyarország területére történő egyszeri beutazásra jogosít.

Az okmány kiállítása iránti eljárás esetében a konzuli kerületnek nincsen jelentősége, vagyis ha a fogadó állam területén több külképviselet működik, a kérelem bármelyiknél benyújtható.

Fontos szabály, hogy amennyiben az okmány kiállításának feltételei nem állnak fent és elutasításra kerül sor, úgy arról (annak indokaival együtt) a konzuli tisztviselőnek határozatban kell tájékoztatnia az ügyfelet.

Az ügyleírás utolsó frissítésének időpontja: 2020.07.16.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

KONZ