Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem

A közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Kulcsszavak: Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem

A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és az adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap

A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló IKIM rendelet szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén az illetékes Járási Hivatal (főváros esetében XII. Kerületi Hivatal)

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló Korm. rendelet alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg speciális telepítési körülményeire való tekintettel a hitelesítés feltétele az előzetes felkészítés. A hitelesítéssel kapcsolatos teendőket a hitelesítésben való közreműködő intézi.
3. Hogy állapítható meg, hogy a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta kettő év nem telt el.
4. Hol hitelesíttethetem a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérlegemet? - A területileg illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalok járási/fővárosi kerületi hivatalaival egyeztetett időpontban a telepítés helyszínén kiszállási díj ellenében. Hordozható berendezések esetén erre a célra szolgáló hitelesítő laboratóriumban.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles mérlegnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
7. Mi történik, ha nem felel meg a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg a hitelesítési előírásnak? - Köteles a javíttatásról gondoskodni, majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti azt.
8. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? -Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 60 nappal.
9. Minden közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleget hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a környezetvédelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt mérlegeket igen.

EKEIDR2