ÉRD - BIRTOKVÉDELEMI ELJÁRÁS

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Kulcsszavak: Érd - Birtokvédelem, birtokháborítás, birtokos

Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja.

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól. A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A fentiek alapján, amennyiben a sérelmezett birtokállapot több mint egy éve alakult ki, jegyzői birtokvédelem nem vehető igénybe, azonban bírósági birtokvédelem igen!

A birtokvédelmi kérelem:

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

Birtokvédelmi kérelmét benyújthatja személyesen, postai vagy elektronikus ((e-papír) úton. A kérelem e-mail útján nem nyújtható be, mivel az e-mail nem minősül a jogszabályban meghatározott elektronikus útnak!

 

A kérelem tartalmazza:

 1. a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,
 2. annak a félnek a nevéttovábbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
 3.  a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, - ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
 4. a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
 5. a birtoksértés időpontjára történő utalást,
 6. a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást. A birtokvédelmet kérő a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Nem bírálható el birtokvédelmi ügyként:

 • - amikor a felek között nem a birtoklás ténye, hanem jogkérdés képezi vita tárgyát, mint például: telekhatár vita, birtokláshoz való jog, tulajdonhoz való jog, használathoz való jog, szolgalmi jog, szerződésből fakadó jog vagy kötelezettség, stb.
 • - ha a felek valamelyike soha nem tartotta a dolgot fizikai hatalmában, tehát sosem volt birtokos (Fontos! A tulajdonjog önmagában birtokosi pozíciót nem igazol!)

 

A birtokvédelmi eljárás folyamata:

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított három napon belül nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként kézbesíti, illetve elektronikusan vagy postai úton hivatalos iratként megküldi az ellenérdekű félnekAz ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet. A szóban tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.  A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

Felhívjuk a birtokvédelmi eljárásban érintettek figyelmét, hogy a bizonyítékok bemutatására a felek kötelesek. A felek által elő nem terjesztett bizonyítékok beszerzésére a jegyző nem köteles.

 

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

 

A jegyző döntése:

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltjaha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

 

A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha

 • - a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak,
 • - megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
 • - valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,
 •  a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,
 • a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,
 • ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel,
 • egyéb (pl.: e-mail útján benyújtott kérelem)

Az eljárási határidő a kérelem megérkezését követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le.

 

Az eljárási határidőbe nem számít bele:

 

Kijelölés esetén a kijelölt jegyző vonatkozásában az eljárási határidő a kijelölő határozat átvételét követő napon újra kezdődik.

A formanyomtatványt letöltheti az alábbi elérhetőségről:

https://www.erd.hu/e-ugyintezes/birtokvedelmi-ugyek

Az eljárás illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

A birtokvédelmi határozat ellen a – közigazgatási úton – jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a határozatot sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az ellenérdekű fél ellen indított illetékköteles keresetben az Érdi Járásbíróságtól (2030 Érd, Felső utca 43.) kérheti a határozat megváltoztatását.

A végrehajtási eljárásban hozott döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest, Városház utca 7.), de Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához benyújtott 3.000,-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány

Érd Település