Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem

Az anyagi mértékek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és/vagy a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Kulcsszavak: Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem

A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalomba hozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és az adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap Soron kívüliség kérhető, de ez díjköteles

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Forgalomba bocsátás vagy üzembe helyezés előtti első hitelesítés esetén és a további időszakos hitelesítések esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala (főváros esetében XII. kerületi Hivatala)

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. Hogy állapítható meg, hogy az anyagi mérték érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - - A kiadott hitelesítési bizonyítvány, megfelelőségi tanúsítvány alapján és a CE M metrológiai jelölés alapján.
2. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (tíz év vagy korlátlan). A megfelelőségi tanúsítvány érvényességi időt nem tartalmaz.
3. Minden anyagi mértéket hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt anyagi mértékek esetében igen.
4. Mikor kell megrendelnem a hitelesítést? -Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 60 nappal kell megrendelni.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem? - Igen. A hitelesítési bizonyítvánnyal vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezni, díját az eljárási díj tartalmazza.
6. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Mi történik, ha nem felel meg az anyagi mérték a hitelesítési előírásnak? - a hiba elhárítása után újabb hitelesítési eljárás keretében kell a vizsgálatot elvégezni.

EKEIDR2