Rokkantsági járadék iránti igény

A rokkantsági járadék fix összegű pénzellátás, amely olyan Magyarországon élő személynek jár, akinek a legalább 70%-os mértékű egészségkárosodása a 25. életév betöltése előtt keletkezett, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül.

A rokkantsági járadék szolgálati idővel nem rendelkező személy számára is megállapítható.

A rokkantsági járadék összege 2021. január 1-jétől havi 40.310 forint.

Kulcsszavak: egészségkárosodás, rokkantság, járadék, rokkantsági járadék, NY_ROKJ_01

Rokkantsági járadékot az igényelhet, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett és azóta folyamatosan fennálló egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül.

A kérelmet az igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja terjesztheti elő.

Ki kell tölteni az ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt, amelyhez mellékelni kell az egészségkárosodás vizsgálatához szükséges orvosi iratokat.

Az elektronikusan beküldhető űrlap itt érhető el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (K04) itt érhető el.

Az ügyintézési határidő az igénynek az elbíráló szervhez történő beérkezését követően 60 naptári nap.

Rokkantsági járadék iránti igény elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Az egészségkárosodás mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozatával, szakhatósági állásfoglalásával vagy szakvéleményével lehet igazolni. Ha ezzel nem rendelkezik, kérelmének benyújtásával egyidejűleg Önnek csatolnia kell az alább felsorolt – az egészségi állapot megállapításához szükséges – iratokat.

A rokkantsági járadék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg. (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek)

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Személyesen a lakóhely szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve.

Postacím egységesen: 1916 Budapest.

A rokkantsági járadék jogosultsági feltételeiről és az igényérvényesítési lehetőségekről részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján itt található.

NYUFIG_ESZF