Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére

A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött gyermek is foglalkoztatható. Az eljárás a törvényes képviselő kérelmére indul. 

Kulcsszavak: tanköteles, munkavállalás, foglalkoztatás, gyám, fiatal munkavállaló, kormányhivatal

A szülői felügyeletet gyakorló szülő(k), vagy a gyám, mint törvényes képviselő kezdeményezheti az eljárást.

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal, mint másodfokú gyámhatóság jár el. 

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalban, továbbá a kormányablakban is benyújtható a kérelem

15 nap

A gyermek tervezett foglalkoztatására vonatkozó dokumentum. A gyámhatósági meghallgatás alkalmával a személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása szükséges.
A törvényes képviselő és a tanköteles korú gyermek személyazonosító adatai. A gyermek hol teljesíti a tankötelezettségét.

A gyámhatósági eljárás illetékmentes.


Járási (fővárosi kerületi) hivatalokban.

Az első fokú határozat ellen az érdekeltek a közléstől számított 15 napon belül a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz címzett, de az elsőfokú határozatot hozó gyámhatóságnál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel élhetnek. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-, vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal bírálja el, melynek során a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, a fellebbezésben foglaltakhoz nincs kötve. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza. A másodfokú gyámhatósági határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható, a keresetet az elsőfokú döntést hozó gyámhatóságnál kell előterjeszteni. 

Kérdés: Milyen tevékenységek esetén van szükség a 16. életévét be nem töltött gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére?
Válasz: Művészeti, sport, modell és hirdetési tevékenység esetén.

Kérdés: Milyen tényezőket vizsgál a gyámhatóság az eljárás során?
Válasz: A gyermek foglalkoztatása nem akadályozza-e őt a tanulásban, pihenésben, játékban, a végezni kívánt tevékenység a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését nem veszélyezteti-e.

Kérdés: Mi a gyermek álláspontja a foglalkoztatásával kapcsolatban.
Válasz: A szerződés nem ütközik-e jogszabályba.

Kérdés: Ki a tanköteles gyermek?
Válasz: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

A szülő, vagy a gyám törvényes képviselőként járul hozzá a 18 év alatti gyermek foglalkoztatásához és a 16 évesnél fiatalabb gyermek esetében ezen felül a gyámhatóság engedélye is szükséges a foglakoztatáshoz. A 18. életévét be nem töltött gyermek foglalkoztatására a fiatal munkavállalókra vonatkozó munkajogi rendelkezéseket kell alkalmazni.

Fiatal munkavállalókra vonatkozó eltérő szabályok:
 A fiatal munkavállaló számára éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el.
 A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani.
 A fiatal munkavállaló számára
- legfeljebb egy heti munkaidő keretet lehet elrendelni,
- négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet,
- legalább tizenkét óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani.
 A fiatal munkavállaló esetén az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szabályai nem alkalmazhatóak

EKEIDR2