Méltányossági ellátások iránti kérelem nyugdíjbiztosítási ügyekben (MELTAN_01)

A nyugdíjbiztosítási méltányossági ellátások iránti kérelem előterjesztésére különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén van lehetőség.

A méltányossági ellátások típusai:

Kulcsszavak: kivételes nyugellátás, kivételes árvaellátás, árvaellátás meghosszabbítása, továbbfolyósítás, kivételes emelés, nyugdíjemelés, méltányosság, egyszeri segély, támogatás, MELTAN_01, MELTAN

Kivételes nyugellátás iránti igényt öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, megváltozott munkaképességű özvegy, vagy árva terjeszthet elő.

Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelmet a nyugdíjban részesülő korhatár fölötti személy és az árvát nevelő özvegyi nyugdíjas terjeszthet elő.

Árvaellátás meghosszabbítását a korábban árvaellátásban már részesült, 25. életévét betöltött, továbbtanuló árva kérheti.

Egyszeri segély iránti kérelmet nyugellátásban részesülő személy terjeszthet elő.

A kérelmet előterjesztheti az igénylő, törvényes képviselője (gondnoka), illetőleg meghatalmazottja.

A kérelmezett ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt kell kitölteni, melyhez mellékletek csatolandók a különös méltánylást érdemlő körülmények bizonyítására.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatványok a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhetők el.

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A méltányossági ellátás összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A méltányossági ellátás igényléséhez rendszeresített kérelem űrlap, vagy nyomtatvány.

Árvaellátás továbbfolyósításához, illetve kivételes árvaellátás megállapításához 16. életévét betöltött árva esetében kötelezően csatolandó a tanulmányok folytatását igazoló iskolalátogatási igazolás.

Az igazolások a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt elérhetőek, letölthetőek.

A kérelem elbírálását segíti a méltánylást érdemlő körülmények bizonyítása. Ajánlott melléklet (a kérelmező élethelyzetének megfelelően) pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról orvosi igazolás, gyógyszerköltség igazolása számlával vagy a háziorvos által, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás, temetési számla.

A méltányossági ellátások igénylése illeték- és költségmentes.

Az eljáró szerv a Magyar Államkincstár Központ az alábbi ügyekben:

Egyéb esetben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

Kivételes nyugellátás: megállapítására csak a törvényes ellátás iránti igény elutasítását követően van lehetőség. Kivételes nyugellátás engedélyezhető az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére.

Ha a gyermek árvaellátásra az elhunyt személy szolgálati idejének hiánya miatt nem jogosult, akkor a 16. év alatti árvák esetében a méltányossági árvaellátás megállapítására irányuló eljárás hivatalból indul.

Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíjmegállapításhoz szükséges szolgálati idő legalább felével.

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző a  nyugdíjmegállapításhoz szükséges szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.

Árvaellátás meghosszabbítása: különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytató személy árvaellátásának meghosszabbítása az első - alap- és mester- vagy osztatlan - képzésben, az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányok folytatásának idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt meg nem haladóan, legfeljebb a 27. életév betöltéséig engedélyezhető. Rendkívül indokolt esetben fenti feltételektől eltérő esetben is engedélyezheti a meghosszabbítást a Magyar Államkincstár Központ.

Kivételes nyugellátás-emelés: engedélyezhető annak

-        a nyugellátásban részesülő,  öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek;

-        a megváltozott munkaképességű özvegynek;

-        árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek;

-        továbbá az árvának,

akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 90.000 forintot.

Egyszeri segély: engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

-        a 80.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

-        a 90.000 forintot, ha egyedül él.

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, csatolható közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.).

Nincs lehetőség méltányosság gyakorlására abban az esetben, ha

-        a kérelmező előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy

-        a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él,

-        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg

-        javítóintézetben van elhelyezve.

A kérelem benyújtható postai úton is a Magyar Államkincstár Központnak, vagy a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím mindkét esetben: 1916 Budapest.

A méltányossági ellátásokra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

NYUFIG_ESZF