Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes területek védett természeti területté jelölhetőek ki. A földrészletek korábbi állapota helyreállításának hatósági engedélyezésére irányul ez a hatósági eljárás. Az eljárás nagyon széles körű tevékenységet jelenthet, a becserjésedett réten/legelőn lévő cserjék, bokrok kivágása, utak, vízfolyások mentén cserjék, bokrok kivágása, fás vegetáció esetén fafajcsere és az azt megelőző fakivágás is előfordulhat. 

Kulcsszavak: Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem

Eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve képviselője).

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

90 nap

Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát, vagy az illetékmentességi nyilatkozatot a kérelemhez, illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

Az eljárásért 5.000 Ft illetéket kell fizetni. A hiteles, elektronikus dokumentumként lekérdezett tulajdoni lap másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 3600 Ft.

A tevékenységgel érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Budapest főváros és Pest megye tekintetében az Érdi Járási Hivatal), helyi jelentőségű védett természeti terület esetén az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző, főváros esetében a főjegyző.

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen, annak közlését követő 15 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést az ingatlan fekvése szerint illetékes elsőfokú természetvédelmi hatósághoz elsőfokú természetvédelmi hatósághoz (a megyei kormányhivatal megyeszékhely járási hivatalához, Budapest főváros és Pest megye esetében az Érdi Járási Hivatalhoz) kell benyújtani, és a másodfokú hatósághoz (a Pest Megyei Kormányhivatalhoz) kell címezni. Ha első fokon a helyi települési önkormányzat jegyzője járt el (helyi védettségű terület esetén), a fellebbezést a jegyzőnél kell benyújtani és a megyei kormányhivatal megyeszékhely járási hivatalához, Budapest főváros és Pest megye esetében az Érdi Járási Hivatalhoz kell címezni. Fellebbezni indokolással ellátva, a döntésből közvetlenül következő jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A másodfokú hatóság az első fokon eljárt hatóság végzését helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti. 

EKEIDR2