Budapest 04. ker. - Ipari tevékenység: telepengedély-köteles

Szíveskedjen kérelmet benyújtani (új/adatváltozás/megszűnés) a 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet rendelkezései alapján, ami a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szól.

A telepengedély-köteles tevékenységek e rendelet 2. mellékletben találhatók.

Kulcsszavak: telep, telepengedély, telepengedély-köteles, ipari tevékenység, engedély

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint telepengedély-köteles tevékenységet folytatni kívánó (új), és már tevékenységet folytató (adatváltozás-bejelentés, megszűnés bejelentés) egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet.

A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

Telepengedélyhez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet  4. mellékletben meghatározott adattartalmú, az erre a célra rendszeresített Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem elnevezésű iFORM formanyomtatványon, elektronikus úton bejelenti Újpest Önkormányzat jegyzőjének.

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást (ide tartozik a megszűnés is) haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek, az alábbi iFORM formanyomtatványon: 

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem (változás bejelentése/telep megszűnése)

Megszűnés esetén a jegyző törli a tevékenységet végzőt a nyilvántartásból.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet:

11. § (1) * 

(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy

b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg,

és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

(3) Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

c) a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Adatváltozás esetén: Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás (ide tartozik a megszűnés is) bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap.

A telepengedély-köteles ipari tevékenység kérelmezése elektronikus úton beküldött formanyomtatványon történik.

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

Környezetvédelmi tervfejezet (csak a telepengedély-köteles eljárás esetén).

A telepengedély iránti kérelem és a telepengedély nyilvántartásban feltüntetett adatainak módosításával kapcsolatos eljárás szolgáltatási díjköteles, melynek összege: 5.000.-Ft.

Az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által vezetett 12001008-01330556-00100002 számú számlaszámra utalással történhet.

A telepengedélyezési eljárásban résztvevő szakhatóságok eljárásai szintén igazgatási szolgáltatási díjkötelesek. (Az ügyek egyedi jellegére tekintettel érdemes az eljárásban részt vevő szakhatóságokat előzetesen megkeresni, érdeklődni a feltételeikről és az eljárás szolgáltatási díjairól.)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője
(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Budapest Főváros Kormányhivatalához címezve.

A kérelem benyújtását megelőzően ajánlott az önkormányzat Főépítészi Irodájától – a pontos helyrajzi szám ismeretében – információt kérni arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzatok alapján a folytatni kívánt tevékenység az adott építési övezetben folytatható-e?

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek, az alábbi iFORM formanyomtatványon: 

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem (változás bejelentése/telep megszűnése)

(Ákr. 26. § (1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.)

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változást, jogutódlást, – annak megfelelő igazolása mellett - az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni, az alábbi iForm formanyomtatványon:

Ilyenkor a telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Ha az ipari tevékenység végzője a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik bejelentés, vagy engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, a bejelentés-köteles tevékenységet köteles haladéktalanul bejelenteni, az újonnan végezni kívánt engedélyköteles tevékenységre pedig új kérelem benyújtásával engedélyt kérni.

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése (szolgáltató tevékenységet végző ipari tevékenység esetén), melyre ügyfélfogadási időben, személyesen van lehetőség.

Budapest 04. ker. Település