VESZPRÉM - ADÓTÚLFIZETÉS RENDEZÉSE

Egy adónemen túlfizetés akkor keletkezik, ha az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizetett be (esetleg téves befizetést teljesített) vagy visszamenőlegesen adó törlésére került sor.

Kulcsszavak: túlfizetés visszautalása, túlfizetés átvezetése más adónemre

Azokban az esetekben, amikor az adózó bejelentési/bevallási kötelezettségének eleget tett és fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizetett be vagy visszamenőlegesen adó törlésére került sor, túlfizetése keletkezik az adott számlán.

Amennyiben a helyi önkormányzati adóhatóságnál nincs az adózónak más adónemen nyilvántartott tartozása, akkor rendelkezhet a túlfizetés összegének más önkormányzatnál, illetve adóhatóságnál vezetett adószámláján fennálló lejárt tartozásra történő átvezetésről, vagy kérheti a túlfizetés összegének visszatérítését.

A helyi önkormányzati adóhatóság a túlfizetés összegét csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek sem általa nyilvántartott adók módjára behajtandó köztartozása nincs, illetve az adózónak nyilatkozata szerint más köztartozása sincs.

Az adózó rendelkezhet úgy is, hogy az egyik adónemen fennálló túlfizetését egy másik adónemen fennálló lejárt vagy később esedékes tartozásra számolja el a helyi önkormányzati adóhatóság.

Rendelkezés hiányában az adózót megillető túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalból elszámolhatja az általa nyilvántartott, az adózót terhelő tartozásra.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A nyomtatványon az adózó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (NAV, más önkormányzati adóhatóság) áll-e fenn köztartozása.

Köztartozás fennállása esetén a köztartozás összegén felüli összeg utalható ki az adózó részére. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás.

Az egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt a túlfizetés visszatérítését nem kérheti. Egyéni vállalkozó esetén a szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti szünetelés kezdő- és záróidőpontja közötti időszakot kell érteni. Az egyéni vállalkozás megszüntetését követően a túlfizetés összege visszakérhető. Elhunyt túlfizetését - a más adónemen fennálló tartozás rendezését követően - az örökösök kérhetik. Átalakulással megszünt társaság túlfizetését a jogutód kérheti vissza.

Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Az adózónak kérelmet kell benyújtania az átvezetés, illetve kiutalás teljesítéséhez.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

 

Az adózót megillető túlfizetés kiutalásának esedékességéről törvény rendelkezik. A túlfizetést az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított harminc napon belül kell kiutalni.

Az ügyintézés kérelemre indul.

A kérelem elektronikusan (ügyfélkapus bejelentkezéssel) az e-önkormányzat portálon keresztül az Ügyindítás menüpontból, az Ágazat: Adóügy /  Ügytípus: Általános adónyomtatványok / Űrlapkeresőből a "Túlfizetés átvezetési és visszautalási kérelem" elnevezésű nyomtatvány on-line kitöltésével indítható.

Nem egyéni vállalkozó (elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett) magánszemélyek papíralapon (postán vagy személyesen) is benyújthatják kérelmüket a veszprem.hu oldalon található Önkormányzati adók / Adóügyek oldalon található "Visszautalási kérelem adótúlfizetés esetén" illetve "Átvezetési kérelem más adónemre túlfizetés esetén" elnevezésű nyomtatványok kitöltésével és Adóirodánkhoz történő eljuttatásával (postacím: 8210 Veszprém, Pf.: 1042, Ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15., ügyfélszolgálati időben)

Az adózónak túlfizetési kérelem benyújtása esetén fizetési kötelezettsége nincs.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 5.) címzett, de Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

 

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint. 

 

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési Számla javára (11748007-15430001-03470000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A túlfizetés kiutalásáról és az átvezetésről döntés, határozat, végzés - ha az a kérelemnek megfelelően teljesíthető - nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla egyenleg keretében értesül az aktuális egyenlegéről. Az Elektronikus Önkormányzati Portálon az Adóegyenleg lekérdezés menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatnál, a nyilvántartott helyi adó egyenlegeit lekérdezzék. Az érintettek részére a folyószámla egyenleg a nap 24 órájában lekérdezhető.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Veszprém Település