ÉRD - Engedély Érd város jelképeinek (címer és zászló) használatára

A zászló és a címer a város jelképei, ezek használta engedélyköteles, melyről önkormányzati rendelet rendelkezik.

Kulcsszavak: Érd címerhasználat, Érd zászlóhasználat.

Azok a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik az alább felsorolt eseteken kívül a címert használni kívánják. A város címerét csak mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni. A címer a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység vagy egyéb eljárás során is alkalmazható. A címert védjegyként használni nem lehet.  

A város címere - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként az alábbi esetekben használható és alkalmazható:

 

Azok a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik az alább felsorolt eseteken kívül a zászlót használni kívánják.

A város zászlója engedély nélkül az alábbi esetekben használható és alkalmazható:

  1. a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei tanácskozótermeiben, a polgármester, alpolgármesterek, valamint a jegyző irodájában,
  2. a Közgyűlés és bizottságai ülésein,
  3. a Közgyűlés ülései alkalmával az ülésnek otthont adó épületen, illetve az épület előtti zászlórúdon,
  4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendezvényein, ünnepségein,
  5. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat nemzetközi és hazai településközi kapcsolataiban,
  6. nemzeti, helyi gyászesemény alkalmával, a fekete zászlóval együtt,
  7. a rendeletnek a város fellobogózásáról szóló 12. §-ában meghatározott esetekben,
  8. nemzetiségi önkormányzatok tanácskozótermeiben.

A címer- és zászlóhasználat iránti kérelmet a polgármesterhez írásban kell benyújtani.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki az önkormányzat jelképeit az önkormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról, valamint a közterületek és épületek fellobogózásáról szóló 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedély nélkül, az engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja fel vagy állítja elő.

Az ügyintézési határidő:

a) sommás eljárásban nyolc nap,

b) teljes eljárásban hatvan nap.

Sommás eljárásnak van helye, ha

a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

Írásbeli kérelem.

A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) a címer felhasználásának célját, módját és mennyiségét,

c) a címer előállításának anyagát,

d) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát,

e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módját,

f) a címer használatának időtartamát,

g) a felhasználásárét felelős személy vagy szervezet megnevezését.

A kérelem a rendelet függelékét képező űrlapon is benyújtható.

A kérelem:

A zászló használatának engedélyezésére a rendelet címerhasználatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díjat minden megkezdett év elején újból meg kell állapítani. A díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 5.000,-Ft, melynek befizetése egyösszegben a megállapításról szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A zászló használatának engedélyezésére a rendelet címerhasználatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért nem kell illetéket fizetni.

Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

Az első fokú közigazgatási határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be az első fokon eljáró hatóságnál, melyet másodfokon Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bírál el. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint. A másodfokon eljáró hatóság testületi szerv, ezért a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

Az ügyfél - az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

rendelet függelékét képező űrlap

Érd Település