2/2015.(II.10.) rendeletében szabályozott születési támogatás egyszeri támogatás megállapítására ad lehetőséget azon szülők részére, akik gyermeket vállaltak.

">

MISKOLC - Születési támogatás

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) rendeletében szabályozott születési támogatás egyszeri támogatás megállapítására ad lehetőséget azon szülők részére, akik gyermeket vállaltak.

Kulcsszavak: MISKOLC - Születési támogatás

A szülő a gyermek születésére tekintettel születési támogatásra jogosult, ha:

a)       a kérelem benyújtásakor rendelkezik Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel,

b)      az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza és

c)       akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori garantált bérminimum 150%-át.

Születési támogatásra jogosult az az örökbefogadó szülő és – a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével – a gyám is, amennyiben a felsorolt jogosultsági feltételeknek megfelel, és a születési támogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.

Az eljárás kérelemre indul, amely a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin – az erre rendszeresített formanyomtatványon –, továbbá elektronikus úton nyújtható be.

A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek megszületését követő 120. nap.

Gyám és örökbefogadó szülő kérelme esetén a kérelem a gyámságról és örökbefogadásról szóló döntés véglegessé válásától számított 3 hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1 éves korának betöltéséig igényelhető.

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Hivatalhoz történő beérkezését követő napon kezdődik.

Születési támogatás igénylő nyomtatvány

A csatolandó dokumentumok listáját a "kapcsolódó nyomtatványok" rész tartalmazza.

Az eljárás költség és illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Lakosságszolgálati Főosztály - Szociális és Köznevelési Osztály

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39.

Telefon: +36 46/512-862

Hivatali kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A döntés ellen Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A támogatás összege: egy alkalommal 20.000,- Ft. A támogatás ugyanazon gyermek tekintetében egy alkalommal állapítható meg.

A kérelem ügyfélszolgálaton való benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyazonosságát igazoló alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 

Az eljárás indításához benyújtandó dokumentumok:

 

(Jövedelem igazolás módja:

Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén: a benyújtást megelőző hónapra vonatkozó a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;

Nyugdíjas kérelmező esetében: tárgy évi nyugdíjösszesítő, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámla kivonat

Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 1 havi átlagát igazoló, adóbevallással már lezárt időszak tekintetében NAV által kiállított jövedelemigazolás, ezen felül a tárgyévi hónapokra vonatkozó nettó jövedelemről szóló igazolás/nyilatkozat.

 

Ösztöndíj igazolása: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap vonatkozásában.)

2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015.(II.10.) rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól

Miskolc Település