Alkalmazott európai közösségi jogász nyilvántartásba vétele

Az ügyvédi tevékenység gyakorlására saját tagállamában jogosultságot szerzett személy eseti jellegű, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásának vagy állandó letelepedés keretében való működésének feltételei alkalmazottként.

Kulcsszavak: alkalmazott ügyvéd, ügyvédi tevékenység, alkalmazott európai közösségi jogász, jogász, ügyvédi kamara, saját tagállamában megszerzett szakmai címmel, saját tagállama szakmai megnevezése alatt ügyvédi tevékenységet folytató, jogi képviselő

Alkalmazott európai közösségi jogászként Magyarország területén ügyvédi tevékenység

 

A nyilvántartásba vétel feltételei:

  1. valamely EGT-államban ügyvédi tevékenység folytatására jogosult,
  2. az ügyvédi tevékenységével okozott károk megtérítésének, illetve sérelemdíj megfizetésének a fedezetét Magyarországon érvényesíthető felelősségbiztosítás biztosítja,
  3. ügyvédi tevékenység folytatására irányuló munkaviszonyban áll a területi kamara működési területén irodával rendelkező, az alkalmazott európai közösségi jogászi tevékenység folyamatos gyakorlására is alkalmas irodahelyiséget fenntartó ügyvéddel, európai közösségi jogásszal vagy ügyvédi irodával és
  4. nem esik az ügyvédi tevékenység folytatását kizáró ok alá.

 

Az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az illetékes területi kamarához kell benyújtani.

 

Elektronikus ügyintézés

Egyes kamarák az elektronikus ügyintézéshez kötelezően alkalmazandó űrlapot rendszeresíthetnek.

Az európai közösségi jogászi nyilvántartásba vételi eljárásra irányuló kérelmet gépi kitöltést követően kinyomtatás, aláírás, pdf-formátumba alakítás és elektronikus aláírás nélkül, ügyfélkapus azonosítást követően elektronikus csatolmányként kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu címen. A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök által kínált bármely hitelesítési szolgáltatáson keresztül elérhető, így például az Ügyfélkapun keresztül, telefonos azonosítással, vagy elektronikus személyazonosító okmánnyal.

 

A kérelem előterjesztéséhez használható formanyomtatványok a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján elérhetőek itt.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján található magyar nyelven elérhető részletes tájékoztató segítséget nyújt az ügyvédi kamarai hatósági ügyek elektronikus intézéséhez.

Ha az illetékes területi kamara a Budapesti Ügyvédi Kamara, akkor kérelmet a https://ugyvedikamara.hu címen, az http://kozzetetel.bpugyvedikamara.hu/index.php/s/AcqsUS7Mo4BwHXY linken található formanyomtatványokon kell előterjeszteni.

 

Tevékenység megkezdése

Ha a kamara az ügyintézési határidőn belül nem hoz határozatot, a kérelmezőt nem illeti meg a kérelmezett tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának joga.

Magyarországon ügyvédi tevékenység csak a törvényben meghatározott kamarai tagsági vagy nyilvántartotti működési formák valamelyikében végezhető jogszerűen. E körön kívül az ügyvédi tevékenyég rendszeres és ellenérték fejében történő gyakorlása zugírászat bűncselekményt valósít meg.

A nyilvántartásba vételi eljárás kamarai hatósági ügynek minősül, melynek ügyintézési határideje: harminc nap.

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Ha a kamara az ügyintézési határidőn belül nem hoz határozatot, a kérelmezőt nem illeti meg a kérelmezett tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának joga.

A nyilvántartásba vételét követő két hónapon belül a területi ügyvédi kamara elnöke előtt az ügyvéd fogadalmat tesz.

Az alkalmazott európai közösségi jogászi ügyvédi kamarai nyilvántartásba-vételi kérelméhez csatolni kell:

a nyelvtudást igazoló okiratok másolatát (ha megad nyelvtudást a kérelemben).

Az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja:

 

 

A kérelemre induló kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak teljes listája.

A díjat átutalással az ügyvédi kamara honlapján közzétett számlaszámra, vagy ha az eljáró ügyvédi kamara ezt lehetővé teszi, házipénztárba készpénzzel vagy bankkártyával kell megfizetni.

A területi ügyvédi kamarák igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére rendelkezésre álló számlaszámai és elérhetőségei.

A kérelem elektronikus előterjesztését követően a kérelmező haladéktalanul értesítést kap az ügyazonosító számról. A kérelem elektronikus előterjesztése esetén a díjat legkésőbb az ügyazonosító számról való értesítés kézbesítését követő munkanapon átutalással kell megfizetni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyfél kamarai azonosító számát, ennek hiányában nevét és születési idejét vagy az ügyazonosító számot.

Az illetékes területi kamara elnöksége jár el.

Alkalmazott európai közösségi jogászi nyilvántartásba vétel iránti eljárásra a munkáltatója irodájának címe szerinti területi kamara illetékes.

Fellebbezés

A területi kamara elnökségének elsőfokú döntése ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége jár el.

 

Bírósági jogorvoslat

A Magyar Ügyvédi Kamara döntése közigazgatási perben megtámadható.

 

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amely tartalmazza

 

A keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

 

Perindítás elektronikus eljárás

 

Jogorvoslat a bíróság döntésével szemben

A határidő elmulasztását a határidő lejártát követő tizenöt napon belül lehet igazolási kérelem benyújtásával kimenteni.

Eseti vagy állandó jelleg

Az alkalmazott európai közösségi jogász akkor folytat eseti jelleggel ügyvédi tevékenységet Magyarországon, ha e tevékenysége megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott határon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak.

Ha a folyamatosan vagy alkalmanként legfeljebb hat hónapos megszakítással folytatott ügyvédi tevékenység időtartama a három évet meghaladja, vélelmezni kell, hogy az alkalmazott európai közösségi jogász az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytatja.

 

Szolgáltatásnyújtás bejelentéssel

Alkalmazott európai közösségi jogászként Magyarország területén ügyvédi tevékenység eseti vagy állandó jelleggel az ügyvédi kamarai nyilvántartásba alkalmazott európai közösségi jogászként való felvételt követően folytatható. Aki eseti jelleggel, alkalomszerűen kíván alkalmazott európai közösségi jogászként Magyarország területén ügyvédi tevékenységet folytatni - választása szerint – alkalmazott európai közösségi jogászként való nyilvántartásba vételt kérhet, vagy a Magyar Ügyvédi Kamarához bejelentést intézhet.

 

A szolgáltatásnyújtás szabályai

A Magyarország területén állandó jelleggel ügyvédi tevékenységet folytató európai közösségi jogász a működése során köteles betartani a törvényi rendelkezéseket és a kamarai szabályzatokban foglaltakat.

Az eseti szolgáltatást nyújtó európai közösségi jogász működésére a jogi képviselet tekintetében a magyar törvény rendelkezései irányadók; egyéb tevékenységére a saját EGT-államának az ügyvédi tevékenység folytatására ilyen esetben irányadó szabályai alkalmazandóak, továbbá a magyar törvény rendelkezései és a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzataiban foglaltak is, feltéve, hogy azok Magyarország területén nem állandó jelleggel folytatott tevékenység hiányában is alkalmazhatóak.

 

Névhasználat

Az európai közösségi jogász névhasználatában kizárólag az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmai megnevezését szerepeltetheti, köteles továbbá feltüntetni a saját EGT-állama hivatalos nyelvén azon szakmai szervezetének megjelölését, amelynek tagja. A szakmai megnevezést magyar nyelvű kiegészítő magyarázattal is el kell látni, ha az az ügyvéd megnevezéssel összetéveszthető. Az európai közösségi jogász nem kelthet olyan látszatot, hogy az ügyvédi kamara ügyvéd tagja.

 

Együttműködési kötelezettség

Azokban az ügyekben, amelyekben jogszabály kötelező jogi képviseletet ír elő, az európai közösségi jogász csak akkor láthatja el a képviseletet, és büntetőeljárásban akkor láthatja el a terhelt védelmét, ha e célból ügyvéddel vagy ügyvédi irodával együttműködési szerződést kötött.

Azokban az ügyekben, amelyekben a jogszabály ügyvédi ellenjegyzésről rendelkezik, az európai közösségi jogász csak akkor működhet közre, ha e célból ügyvéddel vagy ügyvédi irodával együttműködési szerződést kötött, és az okiratot az együttműködő ügyvéd vagy az együttműködő ügyvédi iroda ügyvéd tagja ellenjegyzi.

Az európai közösségi jogász mindazokban a kötelező jogi képviseletet igénylő ügyekben, amelyekben a megbízója képviseletében, illetve a büntetőeljárásokban, amelyekben a terhelt védőjeként első alkalommal jár el bíróság vagy más hatóság előtt, köteles az együttműködési szerződést és - ha az nem magyar nyelvű - annak hiteles magyar fordítását bemutatni.

Ha az együttműködési szerződés megszűnik, ennek tényét az európai közösségi jogász írásban haladéktalanul köteles bejelenteni annak a bíróságnak és más hatóságnak, amelyek előtt az együttműködés létrejöttét korábban igazolta.

Az együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeit kamarai szabályzat határozza meg.

 

Az SDG rendelet 10. cikk (1) bekezdése h) és i) pontja szerinti információk

 

A hatóság hallgatása

Ha a kamara az ügyintézési határidőn belül nem hoz határozatot, a kérelmezőt nem illeti meg a kérelmezett tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának joga.

 

Az eljárás nyelve

Az eljárás nyelve a magyar, ugyanakkor a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél - a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett - kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét.

 

Készítés dátuma: 2020. 05. 26.

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

18/2007. (III. 19.) IRM rendelet az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről

16/2017. (XII. 7.) IM rendelet az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

CIKFO