Geotermikus védőidom kijelölése (SZTFH)

Geotermikus védőidom: Geotermikus energia hasznosítás céljából a földkéreg lehatárolt része, amelyben adott technológiát alkalmazva a kinyerni tervezett geotermikus energia mennyiség legalább 25 évre biztosított. A geotermikus védőidom kijelölése kérelemre történik, az elbírált kérelem alapján a bányafelügyelet határozatot ad ki. A bányafelügyelet a geotermikus védőidomokról nyilvántartást vezet. A geotermikus védőidom határait a kijelölést követően a bányafelügyelet legalább 5 évente hivatalból felülvizsgálja. A bányafelügyelettől a felülvizsgálatot az üzemeltető is kérheti (indoklással).

Kulcsszavak: SZTFH; geotermikus védőidom; bányavállalkozó; üzemeltető

Bányavállalkozó, üzemeltető

E-papír beadványt kitölteni és a kérelemhez csatolni a szükséges dokumentumokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalommal.

Hiánypótlásnál – nem, vagy rosszul teljesítés esetén - a hiánypótlásra adott határidő lejárata után a bejelentés elutasításra kerül.

Az 1993. évi XLVIII. tv 26/A § (1) bekezdés értelmében: „A bányavállalkozó a kutatási zárójelentést elfogadó határozat véglegessé válásától számított 5 hónapon belül kezdeményezheti a bányatelek megállapítását, illetve a geotermikus védőidom kijelölését. Az 5 hónapos időtartamba nem számít bele a környezetvédelmi engedélyezési eljárás és a 23 § (1a) és (1b) bekezdés szerinti tevékenység, valamint a (3a) bekezdés szerinti eljárás időtartama. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó bányatelek megállapításának, illetve geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére vonatkozó joga megszűnik.”

A geotermikus védőidom kijelölésére irányuló kérelem esetén csatolandó dokumentumok, adatok:

  1. a geotermikus energia kinyerésére alkalmazandó technológia leírása
  2. a kinyerni tervezett geotermikus energia mennyisége
  3. a kinyerés tervezett időtartama
  4. a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 2. mellékletében meghatározott műszaki leírás
  5. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás (banki kivonat).

A geotermikus védőidom kijelölésének eljárási díja a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 1. melléklet alapján 149.000 Ft (Kód: A0260), melyet e rendelet 2. § (1) bekezdésében feltüntetett számlaszámra, (az SZTFH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00362887-00000000 számú fizetési számlájára) kell befizetni.

Geotermikus védőidom törlésének kérelme esetén a fizetendő eljárási díj 39.000 Ft (Kód: A0280).

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH)

Felettes szerv: - (Magyar Országgyűlés)

A bejelentés elutasítása esetén: A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül közigazgatási per indítható a hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéken. A keresetlevelet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósággal való (kötelező vagy választott) elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hivatali kapujára (KRID azonosító: 469506375; címzett rövidített neve: SZTFH hivatali kapu). Amennyiben a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (111.18.) IM rendeletének 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-egyes-ugyfajtakban). A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban, ha szükségesnek tartja, illetve a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonnali jogvédelem keretében azonban kérhető a halasztó hatály elrendelése. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

Kapcsolódó SZTFH ügyleírás oldal:

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep12/

Amennyiben meghatalmazott jár el, az űrlaphoz meghatalmazás is csatolandó.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

SZTFH