Esélyegyenlőségi terv meglétének vizsgálata

Az alapvető jogok biztosa kérelem alapján vizsgálatot folytat, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet.

Kulcsszavak: diszkrimináció, Ebktv., hátrányos megkülönböztetés, szegregáció, zaklatás, megtorlás, esélyegyenlőség, akadálymentesítés, terv

Az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek (pl. minisztériumok, egészségügyi, oktatási intézmények) és állami cégek (pl. MÁV Zrt., Magyar Posta Zrt.) kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni.

Akkor nyújthat be esélyegyenlőségi terv elfogadásának vizsgálata iránti kérelmet, ha önt az esélyegyenlőségi terv megléte vagy annak hiánya személyesen érinti (a munkáltató munkavállalója), vagy az érintett személyek jogvédelmét ellátó civil és érdek-képviseleti szervezet (pl. szakszervezet). Az alapvető jogok biztosa csak az esélyegyenlőségi terv meglétét vizsgálja, annak tartalmát nem.

A kérelem előterjeszthető:

E-mailen benyújtott kérelem alapján közigazgatási hatósági eljárás nem indítható!

 

Az ön által benyújtott kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 

Önnek lehetősége van tolmács vagy jelnyelvi tolmács igénybevételére az alapvető jogok biztosa által lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban. Fontos, hogy a fentiekben részletezett kérelemben a nyelvhasználatra, és a jelnyelvi tolmács közreműködésére vonatkozó igényt kifejezetten meg kell jelölni.

Az ügyfélre vonatkozó határidő: az eljárás kizárólag akkor indítható meg, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított 1 év, és a jogsértés bekövetkezésétől számított 3 év még nem telt el.

 

Az eljáró szervre vonatkozó határidő: az eljárás lefolytatására a kérelem beérkezésétől számított 75 napon belül sor kerül. Amennyiben kiskorú érdekeinek veszélyeztetettsége áll fenn, akkor a határidő legfeljebb 45 nap.

 

Olyan irat, amely igazolja az ön munkaviszonyát (vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt) azzal a munkáltatóval, amelyik köteles rendelkezni esélyegyenlőségi tervvel.

Az alapvető jogok biztosának eljárása díjfizetési kötelezettséggel nem jár.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság

Amennyiben az alapvető jogok biztosának döntésével nem ért egyet, akkor a döntéssel szemben a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknél közigazgatási per kezdeményezhető.

Ugyancsak közigazgatási per kezdeményezhető az alapvető jogok biztosa ellen a Fővárosi Törvényszéknél az alapvető jogok biztosa általi válaszadás hiánya miatt.

Az eljárás hivatalos nyelve a magyar. A magyar nyelvet nem ismerő ügyfél kérheti, hogy az alapvető jogok biztosa bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét.

Ha az ügyfél által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem beszéli, akkor tolmácsot kell alkalmazni.

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

AJBH