Budaörs - Ipar-Engedély kérelem 002

Kérjen engedélyt a 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet rendelkezései alapján, ami a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szól.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a rendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

Kulcsszavak: telep, ipar, engedély

Budaörs közigazgatási területén a telepengedély-, vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytatni kívánó egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint bejelentés-köteles tevékenységet folytatni kívánó egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet.

A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet  3. mellékletben meghatározott adattartalmú, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton bejelenti Budaörs Önkormányzat jegyzőjének. 

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy

b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg,

és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

- telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap.

Kérelem telepengedélyköteles ipari tevékenység folytatása elektronikus úton beküldött formanyomtatványon

Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat:

5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet átutalással kell megfizetni a Budaörs Város Önkormányzat Eljárási Illeték beszedési számlaszámra: 11784009-15390053-03470000.

Az átutalás közleményrovatában meg kell jelölni az ügyfél nevét, székhelyét, valamint az ügy típusát.

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

(Az eljárást  a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Pest Megyei Kormányhivatalhoz címezve.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet:

4/A. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt kizárási szabály alkalmazása esetén a telepengedély kiadása iránti eljárásban másodfokú hatóságként és felügyeleti szervként az 5/a. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

A telepengedélyezési eljárásért járó igazgatásszolgáltatási díjat a kérelem benyújtásakor kell befizetni.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

A jegyző a telepet telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Engedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

Nem kell telepengedély kiadására irányuló kérelmet benyújtani azon nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység folytatása esetén, amelyet annak gyakorlója a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján kiadott telepengedély, majd 2009. március 31-től a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint bejelentés alapján végzett. Ebben az esetben a tevékenység folytatását 2013. január 1-től telepengedély hiányában is jogszerűnek kell tekinteni.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,

35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról,

 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről,

2016. évi CL. törvényaz általános közigazgatási rendtartásról.

Budaörs Település