Kivitelezői regisztráció

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni.

Kulcsszavak: KIVREG, MKIK-szám, kivitelezés, regisztráció, MKIK, építés, építkezés

Minden vállalkozó/vállalkozás, amely Magyarország területén vállalkozó kivitelező tevékenységet folytat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével az adatlapot ki kell tölteni, kinyomtatni, majd a cégszerű aláírás után postai vagy elektronikus úton be kell küldeni az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda - 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre. (Ügyfeleink egészségének védelme érdekében a regisztráció véglegesítéséhez szükséges aláírt adatlapot e-mail formájában is elfogadjuk a kivreg@kivreg.hu e-mail címen.)

Számítógéppel nem rendelkező ügyfelek a területi kamarák ügyfélszolgálatain segítséget kapnak regisztrációs kötelezettségük elvégzéséhez, vagy a https://mkik.hu/az-epitoipari-kivitelezo-vallalkozasok-regisztracioja oldalon található nyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.

A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmüket ugyan ezen űrlap felhasználásával tehetik meg.

Az adatlap két részből – kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatokból – áll. A nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.

Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, a vállalkozás adószámának és az igazgatási szolgáltatási díj feltüntetésével kérjük átutalni, vagy a kamaránál készpénzben befizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj bármely MKB Bank fiókban is befizethető készpénzben a fenti bankszámlára, a vállalkozás adószámának megjelölésével. A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld. A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az az Interneten az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának kezdetét, a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult, az MKIK -hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait, az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel, a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével, az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is. A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

A területi kamarák elérhetőségei az MKIK honlapján megtalálhatóak.

https://mkik.hu/ugyfelfogadas-a-vallalkozo-kivitelezoi-nyilvantartasba-vetelhez

Olyan kivitelező, aki nem szerepel a kivitelezői névjegyzékben, vagy olyan tevékenységet folytat, amit nem jegyezett be a névjegyzékbe, jogosulatlan kivitelezői tevékenységet folytat.

Vele szemben az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság, illetve a kereskedelmi és iparkamarák a következő módon járnak el:

A kivitelezői tevékenységüket megkezdő vállalkozások a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek a névjegyzékbe történő felvételüket az MKIK-nál kezdeményezni.

A vállalkozó kivitelező a megszűnését vagy az adataiban bekövetkezett változást is köteles 5 munkanapon belül bejelenteni az MKIK-nak.  Az adatváltozásra vonatkozó bejelentés – a bejegyzéshez hasonlóan – postai úton, személyesen vagy a területi kamarák, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara online felületén is megtehető, a nyilvántartásba vételre irányuló kérelem benyújtásakor használt adatlap használatával.  A nyilvántartásból való törlésért, illetve az adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

Amennyiben a kivitelezői tevékenység folytatásához olyan telephelyet vesz igénybe a vállalkozó, ami nincs bejegyezve cégnyilvántartásba / egyéni vállalkozói nyilvántartásba, akkor a telephely bérleti szerződése csatolandó.

Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult jár el az ügyben, akkor az eljáró nevére kiállított meghatalmazást és a cégjegyzésre jogosult – meghatalmazó – aláírás mintáját is be kell mutatni.

A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.

Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, a vállalkozás adószámának és az igazgatási szolgáltatási díj feltüntetésével kérjük átutalni, vagy a kamaránál készpénzben befizetni.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Az online kitöltendő nyomtatvány eléréséhez ide kell kattintani.

1997. évi . törvény, Étv.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

MKIK