Nagykanizsa - Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő, lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény tulajdonlása esetén az építmény valamennyi helyiségére kiterjedő, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától független adófizetési kötelezettség, amely azt az adózót terheli, aki naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

Kulcsszavak: épület épületrész építményadó adatbejelentés

Az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Az építmény tulajdonjogának megszerzését, vagy a tulajdonjogban történt változást (a Földhivatali bejegyzést) követő 15 napon belül az adózónak az illetékes adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtani. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 

Mentes az építményadó alól Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 104/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete értelmében a magánszemély adóalany tulajdonában levő:

a) a gépjárműtároló, ha az adó alanya, valamint adóalanynak a PTK 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, - ha vele legalább egy éve közös háztartásban él, illetve állandó bejelentett lakcíme azonos -, súlyos mozgáskorlátozottnak vagy egyéb fogyatékossággal élőnek minősül. A bejelentés benyújtásának évében kivetett teljes évi adó alól mentesül adóalany. Amennyiben a fentiekben megjelölt adóalanyok egynél több gépjárműtárolóval rendelkeznek, csak egy gépjárműtároló mentesíthető,

b) a külterületi építmény, amelyet lakás céljára hasznosítanak és az illetékes hatóság lakóhelyként a nyilvántartásába bejegyzett, amennyiben a tulajdonos lakja és Nagykanizsa város illetékességi területén lakás bérleti, illetve tulajdonjogával nem rendelkezik és erről nyilatkozik. A bejelentés benyújtásának évében kivetett teljes évi adó alól mentesül adóalany,

c) a természetes személy tulajdonában lévő lakás, feltéve, hogy az nem üzleti célt szolgál.

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után került meghatározásra. Az adó mértékét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 104/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az adó mértéke:

a) a kereskedelmi célra szolgáló építmények esetén, amennyiben annak hasznos alapterülete az 5.000 m²-t meghaladja 1.800,-Ft/ m²;

b)  a kiemelt kereskedelmi övezetben elhelyezkedő kereskedelmi célra szolgáló építmények esetén, amennyiben annak hasznos alapterülete az 1.000 m²-t meghaladja 1.800,-Ft/ m²;

c) az irodai célra szolgáló építmények esetén, amennyiben annak hasznos alapterülete a 100 m²-t meghaladja 1.000,-Ft/ m²;

d) a gépjárműtároló esetén 300,-Ft/ m²;

e) a külterületen lévő építmények esetén - az üzleti célt szolgáló építmények, gépjárműtárolók kivételével – 200,- Ft/ m²;

f) amennyiben az építmények hasznos alapterülete eléri vagy meghaladja a 15.000 m²-t – a kereskedelmi célra szolgáló építményeket kivéve – 1.000,-Ft/ m²;

g) az ipari park területén létesített építmények után

ga) az adókötelezettség keletkezését, változását követő 3 adóévben 0 Ft/ m²;

gb) az adókötelezettség keletkezését, változását követő 4. és 5. adóévben 400,- Ft/ m²,

gc) az adókötelezettség keletkezését, változását követő 6. adóévtől 800,- Ft/ m².

h)  az ipari park területén kívül létesített új építésű termelési tevékenység céljára szolgáló építmények után

ha) az adókötelezettség keletkezését, változását követő 2 adóévben 200 Ft/ m²;

hb) az adókötelezettség keletkezését, változását követő 3. adóévben 400,- Ft/ m²,

hc) az adókötelezettség keletkezését, változását követő 4. adóévtől 800,- Ft/ m².”

i) az a) – h) pontban foglaltakba nem tartozó építmények esetén 800,-Ft/ m².

 

Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített papíralapú adatbejelentési nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági ügyfélfogadóban. 

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonosítást követően - a bejelentés elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére az ASP-ADO-031 számú „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

Az építmény tulajdonjogának megszerzését, vagy a tulajdonjogban történt változást (a Földhivatali bejegyzést) követő 15 napon belül az adózónak az illetékes adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtani. 
Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az adóztatás a korábban bejelentett adatok szerint történik.

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság.

Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az ügyintézési határidő a kérelem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Ügyfélre irányadó határidők: A tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "építményadó" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papíralapon benyújtható űrlap elérhetősége:

·  Építményadó adatbejelentés főlap (a főlap mellé A vagy B jelű lap kitöltése szükséges)

·  Építményadó adatbejelentés A jelű betétlap

·  Építményadó adatbejelentés B jelű betétlap

·  Építményadó megállapodás

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Az adózó az építményadót az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.) A befizetésére szolgáló számla neve és száma: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Építményadó beszedési számla (11749015-15432694-02440000).

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Zala Megyei Kormányhivatal, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

Nagykanizsa Település