Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterület minősítése iránti kérelem

A vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni azokat a település külterületén lévő ingatlanokat, amelyek a termőföldről szóló törvény hatálybalépéséig az ingatlan-nyilvántartásban zártkertnek minősültek, azonban a vadászati hatóság a földtulajdonos kérelmére a külterületen lévő ingatlant a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterületnek minősítheti, amennyiben az vadgazdálkodásra alkalmas és az ingatlanon a vadászati tevékenység biztonságos feltételei adottak.

Kulcsszavak: külterület, ingatlan, vadászterület, kiterjedés, megállapítás, minősítés, kérelem

A vadászterület határán belül tulajdonjoggal rendelkező földtulajdonos.

2018. január 1-től a vadászati hatóság (államigazgatási szerv) és az ügyfél, ha az gazdálkodó szervezet, 2018. január 1-től a vadászati hatóság (államigazgatási szerv) és az ügyfél, ha az gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, ezektől különböző közigazgatási hatóság vagy pedig mindezek jogi képviselője, akkor közöttük csak elektronikusan, ún. biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján lehet kommunikálni és a dokumentumokat megküldeni. A biztonságos kézbesítési szolgáltatás felülete az arra kötelezettek körében nem országosan egységes. Ha az ügyfél az előbb felsoroltak közé tartozik, akkor rendelkeznie kell biztonságos kézbesítési szolgáltatási címmel vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőséggel (ha gazdálkodó szervezet, akkor cégkapuval). Amennyiben az ügyfél természetes személy, akkor számára nem kötelező az elektronikus ügyintézés. Az elektronikus ügyintézés szabályai az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben vannak rögzítve.

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolására alkalmas dokumentum.

Szükséges még a földtulajdonos neve, földterület helyrajzi száma, földterület kiterjedése.

Igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft. Nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály alapján költségmentességben részesített.

A vadászterület fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal (kivéve Pest megyében, ahol az Érdi Járási Hivatal és Csongrád megyében, ahol a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal), mint elsőfokú (területi) vadászati hatóság. Ha a vadászterület két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területén található, akkor az a területi vadászati hatóság jár el, amelynek illetékességi területén a vadászterület nagyobbik hányada található.

A döntés (határozat) közlésétől számított 15 napon belül az ügyfél jogorvoslattal élve fellebbezést terjeszthet elő a határozatot meghozó elsőfokú vadászati hatóságnál. A fellebbezést indokolni kell. A jogorvoslati eljárás díját (fellebbezési illeték, 3000 Ft) a másodfokon eljáró hatósághoz kell befizetni, és a befizetést igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. Ha a díj megfizetése az elsőfokú hatósághoz történt, akkor az köteles az összeget átutalni a másodfokú vadászati hatóságnak. A fellebbezés alapján az elsőfokú hatóság a határozatát módosíthatja, javíthatja, kiegészítheti vagy visszavonhatja. Ha ezeket nem teszi meg, akkor a fellebbezést az ügy minden iratával együtt felterjeszti a másodfokú vadászati hatóságnak, aki a fellebbezést megvizsgálja és elbírálja (helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti).

A zárt kert kategória, ma már hivatalosan nem használt minősítés, a telekkönyvi nyilvántartás a földterületeket két osztályba sorolja: belterületiek és külterületiek.  A korábban zártkertnek minősülő ingatlanon lehet-e vadászati tevékenységet folytatni? Amennyiben a zártkert nem állandóan lakott létesítmény, vagy nincs bekerítve, abban az esetben lehetőség van vadászni a zártkerti" ingatlan területén."

EKEIDR2