Biztonsági szabályzatok alól általános eltérés, felmentés iránti kérelem (SZTFH)

A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem.

Kulcsszavak: Biztonsági szabályzat, általános eltérés, felmentés, kérelem

Bányavállalkozó, vállalkozó vagy alvállalkozó

A kérelem benyújtását az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; e-ügyintézés) keretén belül kell teljesíteni az SZTFH részére a Bányászat és Földtan (SZTFH) ügyek témacsoport, Biztonsági szabályzatok alól általános eltérés, felmentés iránti kérelem ügyek ügytípus alkalmazásával.

Sommás eljárás lévén az ügyintézésre rendelkezésre álló idő a beérkezéstől számított 8 nap, (hiánypótlás esetén normál eljárássá alakulva 30 nap).

A biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés engedélyezése iránti kérelemben az alábbiakat kell szerepeltetni:

a) bányavállalkozó/vállalkozó megnevezése, címe,

b) bányászati jogában álló bányatelek, vagy a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó infrastruktúra megnevezése, amelyre vonatkozóan a biztonsági szabályzat alól történő általános eltérést kéri,

c) a biztonsági szabályzat megnevezése és annak előírása, amelyre vonatkozóan az általános eltérést kéri,

d) a biztonsági szabályzat nevezett előírása alól milyen eltérést kér,

e) az általános eltérés iránti kérelem részletes indokolása, kitérve arra, hogy miért nem tudja teljes mértékben betartani a biztonsági szabályzat megnevezett előírását,

f) az eltérés megadása esetén milyen biztonsági intézkedéseket tesz, amelyek a szabályzattól való eltérés esetén biztosítják a műszaki egyenértékűséget,

g) indokolását az eltérést kiváltó biztonsági intézkedések megfelelőségére vonatkozóan.

Biztonsági szabályzatok alól általános eltérés, felmentés iránt 60.000 Ft.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH)

Felettes szerv: - (Magyar Országgyűlés)

Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén hozott határozat esetén: A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül közigazgatási per indítható a hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéken. A keresetlevelet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósággal való (kötelező vagy választott) elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hivatali kapujára (KRID azonosító: 469506375; címzett rövidített neve: SZTFH hivatali kapu). Amennyiben a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (111.18.) IM rendeletének 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-egyes-ugyfajtakban). A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban, ha szükségesnek tartja, illetve a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonnali jogvédelem keretében azonban kérhető a halasztó hatály elrendelése. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

Kapcsolódó SZTFH ügyleírás oldal: https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep06/

Amennyiben meghatalmazott jár el, az űrlaphoz meghatalmazás is csatolandó.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

SZTFH