PB gázforgalmazás működési engedély, műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyásával kapcsolatos ügyek (SZTFH)

PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának engedélyezése, a gázforgalmazó műszaki-biztonsági irányítási rendszerének jóváhagyása.

Kulcsszavak: PB-gáz, propán, butáng, PB gázforgalmazás működési engedély, műszaki-biztonsági irányítási rendszer

A PB-gáz forgalmazására az a gazdálkodó szervezet kaphat engedélyt, amely

1) a) rendelkezik

aa) érvényes vagyon- és környezeti, valamint harmadik személyeknek okozott károkra is kiterjedő felelősségbiztosítással, melynek a biztosítási fedezetösszege legalább 300 millió forint,

ab) a PB-gáz forgalmazására vonatkozó üzletszabályzattal,

ac) legalább 300 m3 térfogatot elérő, belföldön telepített, hatósági engedéllyel üzemelő tárolókapacitással vagy bértárolásra vonatkozó szerződéssel, és

ad) a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül a PB-gáz forgalmazására vonatkozó, akkreditált tanúsító szerv által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és

 

b) a PB-gáz forgalmazói tevékenység gyakorlása tekintetében - a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott - képzettséggel rendelkező szakembereket foglalkoztat.

 

2) Palackos PB-gázforgalmazás esetén a fentiekben előírt követelményeken túlmenően a PB-gáz forgalmazónak rendelkeznie kell

a) a bányafelügyelet - vagy más EGT-államban a hatáskörrel rendelkező hatóság - által engedélyezett PB-gáz palacktöltő üzemmel vagy ilyen PB-gáz palacktöltő üzemben történő bértöltésre vonatkozó szerződéssel,

b) a palackok időszakos vizsgálatára szolgáló létesítménnyel és a vizsgálat lefolytatására jogosult szervezettel vagy ilyen létesítmény használatára, illetve az időszakos vizsgálat elvégzésére jogosult szervezettel történő elvégeztetésére vonatkozó szerződéssel,

c) palack típusonként az éves PB-gáz forgalmának legalább 5%-át kitevő saját tulajdonú palackkészlettel, és

d) a tervezett palackos forgalmazáshoz szükséges - szerződésekkel igazolható - kiskereskedelmi cseretelep-hálózattal.

 

(3) Tartályos PB-gázforgalmazás esetén az 1) bekezdésben előírt követelményeken túlmenően a PB-gáz forgalmazónak rendelkeznie kell

a) a gázfelhasználás során bekövetkezett súlyos üzemzavar elhárításának személyi és tárgyi feltételeivel vagy e tevékenység más személlyel történő elvégeztetésére vonatkozó szerződéssel,

b) a tartályos forgalmazáshoz szükséges számú, a PB-gáz szállítására alkalmas közúti tartányjárművel vagy a megfelelő szállítókapacitásra vonatkozó szerződéssel,

c) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) - vagy más EGT-államban a hatáskörrel rendelkező hatóság - által engedélyezett tartányjármű töltő létesítménnyel vagy ilyen létesítmény használatára vonatkozó szerződéssel és

d) a tanúsított minőségirányítási rendszer műszaki-biztonsági szempontból történő bányafelügyelet általi jóváhagyásával.

A kérelem benyújtását az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; e-ügyintézés) keretén belül kell teljesíteni az SZTFH részére a Bányászat és Földtan (SZTFH) ügyek témacsoport, PB gázforgalmazás működési engedély, műszaki-biztonsági irányítási rendszer jóváhagyásával kapcsolatos ügyek ügytípus alkalmazásával.

Sommás eljárás lévén az ügyintézésre rendelkezésre álló idő a beérkezéstől számított 8 nap, (hiánypótlás esetén normál eljárássá alakulva 30 nap).

A PB-gáz forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelemben ismertetni kell

a) a PB-gáz forgalmazási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, és

b) az első három évben tervezett PB-gáz forgalom terméktípusonkénti mennyiségét.

Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a PB-gáz forgalmazási tevékenység végzéséhez szükséges, a 6. §-ban előírt feltételek teljesítését igazoló dokumentációt.

Propán-butángáz forgalmazók működésének engedélyezése 80.000 Ft.

Egyes gázipari engedélyes műszaki-biztonsági szempontú előzetes, illetve végleges minősítése 74.000 Ft.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH)

Felettes szerv: - (Magyar Országgyűlés)

Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén hozott határozat esetén: A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül közigazgatási per indítható a hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéken. A keresetlevelet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósággal való (kötelező vagy választott) elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hivatali kapujára (KRID azonosító: 469506375; címzett rövidített neve: SZTFH hivatali kapu). Amennyiben a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (111.18.) IM rendeletének 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-egyes-ugyfajtakban). A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban, ha szükségesnek tartja, illetve a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonnali jogvédelem keretében azonban kérhető a halasztó hatály elrendelése. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

Kapcsolódó SZTFH ügyleírás oldal: https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep29/

Amennyiben meghatalmazott jár el, az űrlaphoz meghatalmazás is csatolandó.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

SZTFH