Kecskemét - Természetes személy által végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenység

A bejelentés természetes személy által végzett üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenység végzésére vonatkozik.   

Kulcsszavak: ingatlanközvetítői névjegyzékbe vétel, ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői névjegyzékbe vétel

 

bármely természetes személy

 

Az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő tevékenység folytatására irányuló szándékot a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjéhez, mint ingatlanvállalkozás felügyeleti hatósághoz kell bejelenteni.

A bejelentés megtehető személyesen, az erre rendszeresített formanyomtatványon keresztül ügyfélfogadási időben, postai úton illetve elektronikus űrlap beküldésével a www.ekecskemet.hu weboldalon keresztül.

 

 

Amennyiben a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szolgáltató a szolgáltatási tevékenységet a jogszabályi előírások be nem tartásával folytatja, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget ötvenezer forint bírsággal sújtható.

 

Hatóság:

A hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.

 

 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Szolgáltatási tevékenységet olyan természetes személy szolgáltató végezhet, aki társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői szakképesítéssel rendelkezik és olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenyégi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy – kezelési szolgáltatása is kiterjed.

Tevékenységi körként: az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő szolgáltatás mellett az üzletszerű ingatlanközvetítő szolgáltatás egy bejelentésben megjelölhető.

 

A formanyomtatvány letölthető a https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Leirasok_utmutatok/igazgatas/altalanos_igazgatas/Termeszetes_szemely_altal_vegzett_ingatlankozvetit__i__ingatlanvagyon-ertekel___es_-_kozvetit__i_tevekenyseg.doc  oldalon keresztül.

 

 


A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29) Korm. rendelet

A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény.

 

 

a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet https://njt.hu/jogszabaly/2009-186-20-22

 

Kecskemét Település