Vezetői engedély megszerzése és megújítása

Vezetői engedély kiállítása első alkalommal, vagy lejárt/lejáró érvényességi idejű vezetői engedély cseréje.

Kulcsszavak: vezetői engedély megszerzése; vezetői engedély kiállítás; vezetői engedély igénylés; vezetői engedély csere; vezetői engedély megújítása; első vezetői engedély; lejárt vezetői engedély; vezetői engedély meghosszabbítása

Vezetői engedélyt az kaphat, aki megfelel az egészségi, a pályaalkalmassági, a képzési és vizsgáztatási előírásoknak, a megszerzett vezetési jogosultsági kategória tekintetében az életkori és jártassági feltételeknek, a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, és közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül járművezetésre alkalmatlannak.

A vezetői engedély megszerzése és megújítása (első vezetői engedély kiállítása és érvényességi idő meghosszabbítása miatti cseréje) történhet hivatalbóli, automatikus okmánykiállítási eljárásban, ha a vezetői engedély kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható – tehát valamennyi előfeltételre vonatkozó adat elektronikusan megérkezett a nyilvántartásba, és kizáró ok (pl. vezetési jogosultság szünetelése) nem áll fenn –, valamint a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. A hivatalbóli, automatikus okmánykiállításról bővebb információt az ezekhez az eljárásokhoz szükséges nyilatkozatokra vonatkozó ügyleírásokban olvashat.

Amennyiben a hivatalbóli, automatikus okmánykiállításra az Ön esetében valamely okból nincs lehetőség (pl.: nem rendelkezik magyar lakcímigazolvánnyal), vagy a hivatalbóli okmánykiállítást kizáró nyilatkozatot tett, úgy a vezetői engedély kiállítása vagy cseréje iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani a kormányablaknál.

A vezetői engedély meghatalmazott útján nem igényelhető.

Általános szabály, hogy vezetői engedélyt abban az országban lehet kiállítani, valamint lejárat esetén megújítani ahol a járművezető szokásos tartózkodási helye van.

A szokásos tartózkodási hely az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és/vagy foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt. Azon személyek esetében akiket a munkájuk és személyes kapcsolataik eltérő országokhoz köt és ezek miatt felváltva kettő vagy több EGT tagállamban él, a személyes kötődésű ország az elsődleges. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

A szokásos tartózkodási hely meglétéről a vezetői engedély igénylésekor nyilatkozni kell, valamint emellett rendelkezni kell bejelentett érvényes magyarországi lakcímmel is. A hivatalbóli, automatikus okmánykiállítás igénybevétele esetén a nyilatkozatot elektronikus úton kell megtennie. Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén a nyilatkozat megtehető a járművezetői vizsgára történő jelentkezéskor is.

Vezetői engedély megszerzése (első alkalommal)

Akinek még soha nem volt vezetői engedélye, annak először is jelentkeznie kell járművezetői tanfolyamra egy autósiskolánál, ahol elméleti és gyakorlati képzést és vizsgát kell teljesíteni.

Még az elméleti vizsga előtt szükséges részt venni egy előzetes járművezetői egészségi alkalmassági vizsgálaton a háziorvosnál, amelyről egészségi alkalmassági vélemény kerül kiállításra, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére. Ezt az autósiskolában be kell mutatni, és ezt követően meg kell őrizni, mert később a vezetői engedély igénylésekor is szükség lehet rá.

Részt kell venni az elméleti képzésen, amelyet elméleti vizsga követ. A sikeres elméleti vizsgát követően gyakorlati vezetési tanfolyamon kell részt venni, amelyet gyakorlati járművezetői vizsga követ. A sikeres gyakorlati vizsgát követően elektronikus úton vizsgaigazolás kerül kiállításra és továbbításra a vezetői engedély nyilvántartás részére, hogy ott a vezetői engedély igénylésekor már rendelkezésre álljon.

A Magyar Vöröskeresztnél elsősegélynyújtási ismeretekből képzést és vizsgát kell teljesíteni. Ez akár a járművezetői képzés ideje alatt, azzal párhuzamosan is elvégezhető. Az elsősegélynyújtási ismeretekből tett sikeres vizsga elvégzéséről igazolás kerül kiállításra, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére, azonban a papír alapú igazolást is meg kell őrizni, mert a vezetői engedély igénylésekor szükség lehet rá.

Amennyiben a vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítást kívánja igénybe venni, az eljárásról részletes információkat az ehhez az eljáráshoz szükséges nyilatkozatra vonatkozó ügyleírásban olvashat.

Vezetői engedély megújítása (lejárt/lejáró érvényességi idejű vezetői engedély cseréje)

A vezetői engedéllyel rendelkező személyeknek rendszeres időközönként egészségi alkalmassági vizsgálton kell részt venniük, ami egybeesik a vezetői engedély cseréjével.

A vezetői engedély lejárta esetén tehát először is fel kell keresni a háziorvost az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzésé miatt. Az orvos a vizsgálat eredményéről egészségi alkalmassági véleményt állít ki, amely elektronikus úton is továbbításra kerül a vezetői engedély nyilvántartás részére, azonban ha a vezetői engedély cseréjére személyes ügyintézés útján kerül sor, akkor a papír alapú igazolásra is szükség lehet – ebben az esetben azt a kérelem benyújtásakor át kell adni az ügyintézőnek.

Amennyiben a magyar vezetői engedélye cseréjére a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítást kívánja igénybe venni, az eljárásról részletes információkat az ehhez az eljáráshoz szükséges nyilatkozatra vonatkozó ügyleírásban olvashat.

Amennyiben valakinek nem magyar, hanem más EGT-államban (az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) kiállított vezetői engedélye van, akkor is ugyanez a teendő: Magyarországon működő háziorvos által kiállított egészségi alkalmassági véleménnyel – a magyarországi szokásos tartózkodási hely megléte esetén – a más EGT-államban kiállított vezetői engedély magyar vezetői engedélyre cserélés útján, járművezetési vizsgakötelezettség nélkül megújítható. Ebben az esetben azonban hivatalbóli, automatikus okmánykiállításra nincs lehetőség, a más EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje kizárólag személyesen intézhető, amelynek során a papír alapú egészségi alkalmassági véleményre is szükség lehet.

Amennyiben valakinek harmadik ország (nem EGT-állam) hatósága által kiállított vezetői engedélye van, úgy az okmány megújítására magyar vezetői engedélyre történő honosítás (a külföldi vezetői engedély helyett magyar vezetői engedély kiállítása) útján kerülhet sor. Ebben az esetben az első lépés szintén az egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzése Magyarországon működő háziorvos által. Ebben az esetben hivatalbóli, automatikus okmánykiállításra szintén nincs lehetőség, a külföldi vezetői engedély honosítása kizárólag személyesen intézhető, amelynek során a papír alapú egészségi alkalmassági véleményre is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi vezetői engedély az 1949. évi Genfi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országban állították ki, úgy az egészségi alkalmassági vélemény és a magyarországi szokásos tartózkodási hely megléte esetén a honosítás járművezetési vizsgakötelezettség nélkül megtörténik.

Olyan harmadik országban kiállított vezetői engedély esetén, amely nem csatlakozott a fenti egyezmények egyikéhez sem, az ügyintéző vizsgálja, hogy a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethető-e valamely magyar vezetői engedélybe bejegyezhető nemzetközi kategóriának. Amennyiben megfeleltethető, úgy tanfolyammentes elméleti vizsgára kötelezi az ügyfelet, ha pedig nem feleltethető meg, akkor tanfolyammentes elméleti és gyakorlati vizsgára. A vizsga/vizsgák sikeres elvégzéséről elektronikus úton vizsgaigazolás kerül kiállításra és továbbításra a vezetői engedély nyilvántartás részére, hogy ott a vezetői engedély honosításakor már rendelkezésre álljon. A vezetői engedély honosítására a sikeres vizsgákat követően kerülhet sor, az egészségi alkalmassági vélemény és a magyarországi szokásos tartózkodási hely megléte esetén.

Az engedély nélküli vezetés szabálysértés, amely miatt a szabálysértési hatóság (rendőrség) büntetést szabhat ki.

A sikeres járművezetői vizsgát követően az első vezetői engedély kiállítása iránti kérelem, valamint a vezetői engedély cseréje (megújítása) iránti kérelem benyújtására vonatkozóan jogszabály nem ír elő határidőt az ügyfél számára.

Ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra  a vezetői engedély 8 napon belül kiállításra kerül, egyéb esetben az eljárási határidő 25 nap. Ugyanez a határidő vonatkozik a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítási eljárásra is.

Vezetői engedély igénylésekor minden esetben be kell mutatni:

Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása esetén szükség lehet továbbá az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről a Magyar Vöröskereszt által kiállított papír alapú igazolás bemutatásra is, amennyiben az elektronikus úton valamely okból nem volt megküldhető az engedély-nyilvántartás számára.

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint lejárat miatti cseréje vagy honosítása (megújítása) iránti kérelem benyújtása esetén szükség lehet az egészségi alkalmassági vélemény kérelemhez történő csatolására (az ügyintézőnek történő leadására) is, amennyiben az elektronikus úton valamely okból nem volt megküldhető az engedély-nyilvántartás számára.

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint lejárat miatti cseréje vagy honosítása (megújítása) esetén, az új vezetői engedély kormányablakban történő személyes átvételével egyidejűleg, vagy postai kézbesítés esetén az okmány kézhezvételét követő 15 napon belül le kell adni a kormányablakban a vezetői engedély kiállításának alapjául szolgáló előző (magyar vagy külföldi) vezetői engedélyt.

Vezetői engedély cseréje vagy honosítása esetén csatolni kell továbbá az eljárási illeték/igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

Amennyiben vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására vagy a magyar vezetői engedélye cseréjére a hivatalbóli, automatikus okmánykiállítást kívánja igénybe venni, az eljárásról részletes információkat az ezekhez az eljárásokhoz szükséges nyilatkozatra vonatkozó ügyleírásban olvashat.

A vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek még soha nem volt vezetői engedélye illetékmentes.

A magyar vagy más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjének illetéke alapesetben 4.000,- Ft. Ettől eltérően az illeték 1.500,- Ft a magyar jogszabály szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, vagy azon személy esetében, akinek az orvos az egészségi alkalmasságát 1 évet meg nem haladó határidőre állapította meg.

A harmadik országbeli vezetői engedély honosításáért a fentiektől eltérően nem illetéket, hanem 6.200,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A vezetői engedély hivatalbóli, automatikus eljárásban történő kiállítása vagy cseréje illetékmentes.

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása és a magyar vagy más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréje bármely járási (fővárosi kerületi) hivatal kormányablak osztályánál intézhető.

A harmadik országbeli vezetői engedély honosítása a fentiekkel szemben kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályánál intézhető.

A vezetői engedély hivatalbóli, automatikus eljárásban történő kiállítása vagy cseréje ügyében az ügyfél lakó-, ennek hiányában tartózkodási helye vagy szálláshelye szerint illetékes kormányablak jár el.

Felettes szerv:

fővárosi és megyei kormányhivatal

További információk: a Kormányhivatalok honlapján.

Jogorvoslat:

Fővárosi, Budapest Környéki, Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi, Szegedi és a Veszprémi Törvényszékek járnak el regionális illetékességgel.

 A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani (azaz annak a kormányablaknak kell címezni a postán feladott keresetlevelet, vagy annál a kormányablaknál kell személyesen leadni, amelytől a határozatot kapta).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Ez azt jelenti, hogy a keresetlevél benyújtásától függetlenül a határozat és az abban foglaltak véglegesek.

További információk a bírósági eljárásról.

Bővebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a Kormányzati Ügyfélvonal munkatársaival.

Az ügyfélszolgálat angol nyelven is elérhető, és mindennap a nap 24 órában fogadja a megkereséseket. A vezetői engedély kiállítása vagy cseréje az egyablakos ügyintézés keretében, bármelyik kormányablaknál intézhető.

További információkért lásd az egyes irodákat (kormányablakokat) és azok nyitva tartását.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról

2019. évi LXXV. törvény a Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény kihirdetéséről

1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

31/1992. (XII. 19.) NM rendelet a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

KINYFO