VESZPRÉM - Vásár-, piac üzemeltetési engedélyezési eljárás, valamint bevásárlóközpont, termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentési eljárás

A piac és vásár üzemeltetése kizárólag üzemeltetési engedély birtokában folytatható. Bevásárlóközpont, valamint helyi termelői piac a bejelentést követően üzemeltethető. A bejelentést, illetve az engedély iránti kérelmet a vásár/piac/bevásárlóközpont/helyi termelői piac fekvése szerinti illetékes jegyzőnél kell benyújtani.

Kulcsszavak: Vásár-, piac üzemeltetési engedélyezési eljárás, valamint bevásárlóközpont, termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentési eljárás

A vásárt, piacot vagy bevásárlóközpontot létesíteni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cégnek, egyéni vállalkozónak, magánszemélynek (fenntartó/üzemeltető) kell benyújtania.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni elektronikus úton, vagy az erre rendszeresített formanyomtatványon.

A jegyző a tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, és jogszabályban meghatározott egyéb közigazgatási szankciókat (pl. pénzbírság kiszabása) alkalmazhat.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje teljes eljárásban 20 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Bejelentés-köteles tevékenység (bevásárlóközpont, termelői piac üzemeltetése) esetén a bejelentés megérkezését követő 8 nap az igazolás kiadására, 15 nap a szolgáltató nyilvántartásba vételére.

Az üzemeltető a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat és a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, amely tartalmazza:

 

bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés, amely tartalmazza:

 

helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentés, amely tartalmazza:

 

A kérelemhez mellékelni kell:

A jegyző előtt folyó bejelentés/engedélyezési eljárás illetékmentes.

A népegészségügyi szakhatóság részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 30.000,-Ft.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Közigazgatási Iroda, Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport, 8200, Veszprém, Óváros tér 9/B.

A tevékenység végzésének bejelentése vagy engedélyeztetése iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Nem tartozik a vonatkozó rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely a vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, bevásárlóközpont, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac biztonságát veszély fenyegeti, az üzemeltető a vásár, piac működését felfüggeszti.

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól

Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik.

Papíralapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

A vásár-, piac üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz, valamint bevásárlóközpont, termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentési eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványok

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

Veszprém Település