SZOLNOK - Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása

•    A kisgyermekes családok helyi tömegközeledési támogatása a helyi tömegközlekedési költségek csökkentésére a családnak nyújtott természetbeni támogatás.

Kulcsszavak: kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatás

Kisgyermekes családok helyi tömegközeledési támogatásának igénybevételére jogosult az a szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó szülő, törvényes képviselő, nevelőszülő, aki a kérelem benyújtásának időpontjában
•    csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási segélyben, vagy gyermekgondozási díjban részesül és munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat, továbbá
•    saját háztartásában legalább egy harmadik életévét be nem töltött gyermeket nevel, továbbá
•    három év alatti gyermeke rendelkezik szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodik, valamint
•    családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot.

A támogatásra jogosult továbbá az a szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó nagyszülő, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 3 év alatti, szolnoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyben részesül és családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot.

 

•    Az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez csatolni szükséges a nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat.

•    A kérelmek benyújtása folyamatos.
•    A benyújtott kérelem elbírálásának határideje 8 nap.
•    Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

•    kitöltött, aláírt formanyomtatvány,
•    kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élő, közeli hozzátartozók jövedelemigazolásai,
•    3 év alatti gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
•    kérelmező lakcímet igazoló hatósági igazolványa

•    A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

•    Kérelem kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatásához (a nyomtatványt, alap alján a dokumentumok alatt éri el).

•    Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
•    Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény

Szolnok Település