Gáz-üzemanyag-ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem

A műszaki biztonsági hatóság a gépjármű fenntartó szervezet kérelmére a benyújtott iratok és helyszíni szemlén tapasztaltak alapján szakértői véleményt ad, hogy a szerviz alkalmas-e gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására. 

Kulcsszavak: Gáz-üzemanyag-ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem

Minden természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott).

Meg kell adnia a Kérelmező /vállalkozás/ adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége), Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető (neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)

60 nap

Dokumentáció. Mely tartalmazza az üzemleírást, benne a szerviz adatait, a szerviz tervezett tevékenységét, a műhely kialakítását, a speciális eszközök berendezések adatait, a gázüzemű járművekkel kapcsolatos tevékenységeket végzők képzettségét. Szükséges még: Eredeti vagy hiteles cégkivonat / vállalkozói igazolvány, Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet szolgáltatásként vagy saját üzemeltetésű munkagépen, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e, szerelést végző személyek gázautó-szerelő képesítésének másolata, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, 90500 Ft. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton lehet kiegyenlíteni.

Az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény illetéket említ, azon díjat kell érteni.

Az eljáró hatóság és illetékességi területe: Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe; Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala: Jász-Nagykun-Szolnok megye; Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal: Győr-Moson-Sopron megye; Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal: Vas megye; Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal: Zala megye; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye; Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye; Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye; Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala: Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Kinek kell címezni a fellebbezést? Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály részére; Hova kell benyújtani a fellebbezést? A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, a benyújtási határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 nap; a fellebbezési illeték mértékének meghatározása az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.
Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Mi történik abban az esetben, ha a szakvélemény szerint nem alkalmas a szerviz? Van fellebbezési lehetőség? A szakvélemény nem döntés, ezért nincs fellebbezési lehetőség. Ha az alkalmatlanság miatt a közlekedési hatóság megtiltja a tevékenységet, a döntés ellen van fellebbezési lehetőség. Ha gázbiztonsági szempontból alkalmatlannak találta szervízünket a szakvéleményében a műszaki biztonsági hatóság, és pótoltuk a hiányosságot, elég róla nyilatkozni, és a hatóság módosítja a szakvéleményét? Nem módosítja, ismételt kérelemre a helyszíni szemlén győződik meg a megfelelőségről. Mit vizsgálnak a szakvélemény kialakításhoz? A tevékenység végzéséhez szükséges létesítményi feltételek, műszaki védelmi berendezések meglétét, működőképességét, a kérelem mellékletében szereplő üzemleírás dokumentációit.

EKEIDR2