EGT-állampolgár családtagjának 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodása

Amennyiben Ön EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja, és száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladóan kíván Magyarországon tartózkodni, az alábbi teendői vannak.

 

Kulcsszavak: tartózkodási kártya állandó tartózkodási kártya lakcímkártya tartózkodás bejelentése lakóhely bejelentése

Ön EGT-állampolgárt kísérő, vagy EGT-állampolgárhoz csatlakozó harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagként abban az esetben jogosult száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladóan Magyarországon tartózkodni, ha az alábbi feltételek valamelyike az Ön esetében teljesül:

Az EGT-állampolgár, akit kísér, vagy akihez csatlakozik

 

 

Amennyiben Ön az EGT-állampolgár házastársa, vagy eltartott gyermeke, a fenti eseteken túl akkor is tartózkodásra jogosult, ha az EGT-állampolgár

 

Ön abban az esetben is jogosult lehet száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladóan Magyarországon tartózkodni, ha Ön – abban az országban, ahonnan érkeznek – a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodás feltételeit teljesítő EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele egy háztartásban élt. Ezt az eljáró idegenrendészeti hatóságnak engedélyeznie kell.

A fenti szabályok esetében „családtag” alatt az alábbi személyi kört értjük:

Amennyiben Ön a fenti feltételek valamelyikének megfelel, és szeretne száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladóan Magyarországon tartózkodni, akkor legkésőbb a Magyarországra történő beutazástól, illetve a tartózkodási jogot megalapozó tény (pl.: házasságkötés, gyermekszületés) keletkezésétől számított 93. napon fel kell keresnie az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak (röviden: OIF) az Ön jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságát (www.oif.gov.hu), és ún. tartózkodási kártyát kell kérelmeznie.

Főszabályként személyesen kell megjelennie az ügyfélszolgálaton, de ha egészségi állapota miatt erre képtelen, akkor ettől a hatóság eltekinthet.

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be. Amennyiben a kiskorú ügyfél a kérelem benyújtásakor a hatodik életévét betöltötte, a kérelem benyújtásakor meg kell jelennie.

A kérelmet online (www.enterhungary.gov.hu) is benyújthatja az oldalon, azonban ezt követően ebben az esetben is meg kell jelennie személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén Ön állandó tartózkodásra jogosult:

Ha az EGT-állampolgár, akit Ön kísér, vagy akihez csatlakozik, megszerezte az állandó tartózkodás jogát, akkor az ő családtagjaként Ön is állandó tartózkodásra jogosult.

Az állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál (www.oif.gov.hu) nyújthatja be. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt, vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni, illetve csatolni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló okiratokat.

A Magyarország területén való megszakítás nélküli tartózkodás első napja – ellenkező bizonyításig – az a nap, amikor az EGT-állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodását bejelenti  vagy a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási kártya kiadása iránti kérelmét benyújtja.

Nem minősül a tartózkodás megszakításának

A tartózkodás megszakításának minősül, ha az EGT-állampolgár vagy a családtag felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával Magyarország területén. Ha az EGT-állampolgár, vagy a családtag Magyarország területén tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, és Magyarország területére száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó időre visszatér, az állandó tartózkodási jog megszerzéséhez szükséges időtartam újrakezdődik.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag köteles az állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet a tartózkodási kártya érvényességének lejárta előtt benyújtani. Ha a kérelmező a tartózkodási kártya érvényességének lejárta után nyújtja be a kérelmet, és erre megfelelő és a hatóság által is elfogadható, méltányolható indokolást adni nem tud, az állandó tartózkodás jogának fennállását igazolnia kell.

A tartózkodás bejelentése elmulasztásának nincs jogszabályban rögzített szankciója.

Önnek legkésőbb a Magyarországra történő beutazástól számított 93. napon be kell jelentenie magyarországi tartózkodását az OIF illetékes regionális igazgatósága ügyfélszolgálatán.

Ha Ön már rendelkezik tartózkodási kártyával, és azt nem öt éves érvényességgel állították ki, kérelmezheti a tartózkodási kártya meghosszabbítását. A meghosszabbítás iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási kártya érvényességi idejének lejártát megelőző harmincadik napon kell benyújtani a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál (www.oif.gov.hu).

Amennyiben a tartózkodási kártyát öt éves érvényességgel állították ki, és az öt év eltelt, Ön állandó tartózkodási kártya kiállítását kérheti, vagy egy újabb tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet nyújthat be.

A regionális igazgatóság a tartózkodási kártya, illetve az állandó tartózkodási kártya iránti kérelmet 70 napon belül bírálja el.

A tartózkodási kártya iránti kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni, illetve csatolni kell azon okiratokat, amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását, illetve azt, hogy a kérelmező jogosult a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra.

A családi kapcsolat igazolható:

Az anyakönyvi kivonaton a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is érteni kell.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző, vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – hacsak a törvényből, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el (törvény megállapíthat eltérő eseteket, lásd lent).

Ha az az EGT-állampolgár, akit Ön kísér, vagy akihez csatlakozik, regisztrációs igazolással vagy állandó tartózkodási kártyával nem rendelkezik, Önnek igazolnia kell, hogy az EGT- állampolgár teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:

 

 

 

 

A fentiek igazolása az alábbi dokumentumokkal lehetséges:

Ha azon EGT-állampolgár, akit Ön kísér, vagy akihez csatlakozik, kereső tevékenységet folytat, az alábbi iratok valamelyike:

Ha azon EGT-állampolgár, akit Ön kísér, vagy akihez csatlakozik, tanulmányokat folytat, az alábbi iratok valamelyike:

Amennyiben az EGT-állampolgár, akit Ön kísér, vagy akihez csatlakozik nem folytat kereső tevékenységet, akkor igazolnia kell, hogy elegendő anyagi forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére anyagi forrással rendelkezik a magyarországi tartózkodáshoz. Ezt vagyonával, illetve egyéb jövedelmével tudja igazolni, pl.: bankszámlaegyenleg, nyugdíj igazolása, tartásdíj igazolása, tagdíjfizetésen vagy rendszeres befizetésen alapuló részesedés vagy ellátás igazolása.

Amennyiben az EGT-állampolgár, akit Ön kísér, vagy akihez csatlakozik, nem folytat kereső tevékenységet, akkor

 

A kérelemhez mellékelni kell az EGT-állampolgár által a családtagra vonatkozóan tett eltartási nyilatkozatot.

 

Ön a tartózkodási kártya kiállítása iránti eljárás során az első  magyarországi lakóhelyét is bejelenti, amelynek igazolására az alábbi okiratok valamelyikét kell benyújtania:

 

Állandó tartózkodási kártya kérelmezésekor be kell nyújtania a kitöltött és aláírt formanyomtatványt, be kell mutatnia az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, továbbá csatolni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló iratokat is.

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság további okiratok benyújtására is felhívhatja, továbbá szükség esetén egyéb eljárási cselekményt is végezhet (pl. helyszíni ellenőrzés, tanúmeghallgatások).

A kérelem benyújtását követően hiánypótlási felhívásra csatolt iratokat postai, vagy elektronikus úton (enterhungary.gov.hu) csatolhatja a kérelméhez. Kivételes méltánylást érdemlő esetben a csatolandó iratokat személyesen is benyújthatja, ezen körülményeket igazolnia kell.

 

Amennyiben a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a hiánypótlási felhívást is elektronikusan fogja megkapni, illetve az esetleges hiánypótlást is elektronikusan kell teljesítenie.

A tartózkodási kártya kiállításának díja 1.500 Forint, amelyet az ügyfélszolgálaton bankkártyával tud befizetni. Amennyiben ez nem megoldható, akkor az ügyfélszolgálaton kapott „sárga csekkel” (ún. készpénzátutalási megbízással) a postán fizetheti be a díjat, majd ezt követően a befizetés igazolására szolgáló szelvényt kell az ügyfélszolgálatra benyújtania. A „sárga csekk” esetében a közlemény rovatba be kell írnia a nevét, születési idejét és a következő szöveget:  „Tartózkodási kártya kérelem”.

 

Az állandó tartózkodási kártya kiállításának díja 1500 Forint, amelyet az ügyfélszolgálaton bankkártyával tud befizetni. Amennyiben ez nem megoldható, akkor az ügyfélszolgálaton kapott „sárga csekkel” (ún. készpénzátutalási megbízással)  a postán fizetheti be a díjat, majd ezt követően a befizetés igazolására szolgáló szelvényt kell az ügyfélszolgálatra benyújtania. A „sárga csekk” esetében a közlemény rovatba be kell írni az ügyfél nevét, születési idejét és a következő szöveget: „Állandó tartózkodási kártya kérelem”.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (röviden: OIF) regionális igazgatósága. Önnek a magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságot kell felkeresnie (www.oif.gov.hu).

Amennyiben az állandó tartózkodási kártya kiállítására vonatkozó kérelmét elutasították, akkor ön jogorvoslattal élhet. A jogorvoslatért fellebbezésben folyamodhat, amelyet a közléstől számított 15 napon belül kell benyújtania annál a hatóságnál, amely kérelmét elutasította. Ha olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, illetve a fellebbezés elkésett, vagy nem a jogosulttól származik, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A fellebbezés díja 5.500 Forint, melyet bankkártyával tud befizetni. Amennyiben ez nem megoldható, akkor az ügyfélszolgálaton kapott ún. készpénzátutalási megbízással („sárga csekk”) a postán fizetheti be a díjat, majd ezt követően a befizetés igazolására szolgáló szelvényt kell az ügyfélszolgálaton leadnia. A „sárga csekk” esetében a közlemény rovatba be kell írni az ügyfél nevét, születési idejét és a következő szöveget: „Állandó tartózkodási kártya jogorvoslat”.

Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja tartózkodási kártyájának érvényességi ideje a tartózkodási joggal rendelkező EGT- állampolgár tartózkodásának időtartamához igazodik. A tartózkodási kártya legfeljebb ötéves érvényességgel kerül kiállításra.

Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott állandó tartózkodási kártya 10 évig érvényes, amelyet a lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújítja.

A tartózkodási kártya kiállítása iránti eljárásban egyúttal megtörténik az első magyarországi lakóhely bejelentése is. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (röviden: lakcímkártya) kiállítása céljából az OIF a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervet értesíti, amely az értesítés alapján állítja ki a lakcímkártyát. A lakcímkártyát Ön postai úton kapja meg, azt külön nem kell kérelmeznie.

Fontos azonban tudnia, hogy amennyiben a későbbiekben lakóhelyét megváltoztatja, akkor azt már nem az OIF-nál, hanem az új lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál kell bejelenteni.

A lakcímkártyát a regisztrációs igazolással együtt kell őrizni, és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

Amennyiben az Ön úti okmányát, személyazonosító igazolványát, illetve a tartózkodási jogát igazoló okmányát ellopják, vagy azt elveszíti, megsemmisül, vagy ha az elveszettnek hitt és bejelentett okmányt megtalálja, azt köteles bejelenteni az OIF lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál (www.oif.gov.hu). A bejelentésről Ön igazolást kap.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmány helyett köteles új úti okmányt beszerezni (nemzetközi szerződés ettől eltérően rendelkezhet). A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az új úti okmány és a fenti, hatóság részére történt bejelentés alapján kiadott – bejelentésről szóló – igazolás birtokában hagyhatja el az ország területét.

 

Szintén köteles bejelenteni az OIF lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az Önnel együtt tartózkodó családtagjának a halálát, a névváltoztatást, illetve ha a haláleset vagy a névváltoztatást eredményező tény Magyarország területén kívül következett be.

Ön köteles a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál bejelenteni, ha az EGT-állampolgár, akit kísér, vagy akihez csatlakozik, meghal, továbbá ha házasságuk felbontásra vagy érvénytelenítésre kerül; ebben az esetben igazolnia kell, hogy további tartózkodásának feltételei fennállnak. Köteles továbbá bejelenteni, ha a tartózkodási jog alapjául szolgáló élettársi életközösség megszűnt.

Ha Ön felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy Magyarország területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja.

A(z) (állandó) tartózkodási kártya cseréjéhez, pótlásához szükséges formanyomtatványokat a megadott elérhetőségeken találja.

Ez a tájékoztató 2020. március 24-én, a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült, további információkért kérjük, keresse fel az OIF honlapját.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Akadályokba ütközik a határokon átívelő ügyintézésben? Kérjük, hogy ismertesse tapasztalatait itt!

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

OIF SAJTÓ