ZALAEGERSZEG - ADATBEJELENTÉS A REKLÁMHORDOZÓ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Kulcsszavak: ADATBEJELENTÉS A REKLÁMHORDOZÓ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

A 2018. január 1-től 2020. július 15-éig terjedő időszakra vonatkozóan adóköteles volt az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a Htv. reklámhordozó adóra vonatkozó szabályait, mely alapján szükségessé vált az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosítása is. A reklámhordozó utáni adófizetési kötelezettségre vonatkozó hatályon kívül helyezett rendelkezések alapján, 2020. július 15. napjátón nem terheli építményadó kötelezettség a reklámhordozókat.

Azonban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, négyzetméterben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.

Az adó mértéke 12 000 Ft/m2/év.

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kellett az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentését teljesítenie.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól a magánszemély adóalany, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Továbbiakban: Art. )220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztás: 

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonosítást követően - a kérelem elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel).  Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-031RH nevű „Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról” iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "Építményadó" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papír alapon benyújtható űrlap elérhetősége:

A benyújtandó nyomtatványok elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók részére elérhetők az E-önkormányzat Portál felületéről ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is nyomtatható PDF formátumban.

Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról, idejéről és az adóalapról, az adatbejelentés adatai alapján határoz.

Az adózó az építményadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdései alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, vagy választhatja a hivatal pénztárában történő befizetést.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő reklámhordozó után fizetendő építményadót az Art. által meghatározott módon és határidőben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Építményadó Számlájára (11749008-15432704-02440000) kell teljesíteni.

Az adózó a befizetési kötelezettséget terminál útján történő bankkártyás fizetéssel (POS), illetve internetes felületen bankkártyás (VPOS, EFER) vagy AFR fizetéssel is teljesítheti.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat címzetes főjegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Illetékbeszedési Számla javára (11749008-15432704-03470000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, vagy választhatja a hivatal pénztárában történő befizetést.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény,

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény,

Zalaegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Zalaegerszeg Település