EGER – ADÓHATÓSÁGI IGAZOLÁS

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága hatáskörében eljárva, az adózó kérelmére hatósági igazolást állít ki.

Kulcsszavak: ADÓHATÓSÁGI IGAZOLÁS

Magánszemély

Jogi személy, egyéb szervezet

Magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján állítja ki a hatósági igazolást.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ biztosított az ügyfelek számára, hogy ügyeiket elektronikus formában intézzék. A gazdálkodók (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), kötelezettek az elektronikus kapcsolattartásra, a magánszemélyeknek ez csak lehetőség.

Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást - használhatják az önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://www.eger.hu/hu/adougyek letölthető „kérelem hatósági bizonyítvány igényléséhez” nyomtatványt is.

Az adózónak az adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítása érdekében kérelmet kell benyújtania.

Az adózó kérelmében feltünteti a felhasználás célját, megjelölve azt a szervet, szervezetet vagy más, az adózótól eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az önkormányzattal, mint elektronikus ügyintézést biztosító szervvel a gazdálkodó cégkapun, az egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek továbbra is jogosultak a hagyományos, papír alapon történő kapcsolattartásra, de amennyiben rendelkeznek megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással, ezt – választásuk szerint- elektronikus úton is megtehetik.

A hatósági bizonyítvány határozatnak minősül. Ha az adózó valótlan, vagy olyan adat igazolását kéri, amely az adóhatóság nyilvántartásában nem szerepel, a hatósági bizonyítvány kiadását meg kell tagadni.

Az adóhatóságnak az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított hat napon belül kell teljesíteni. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

 

A kérelem nyomtatványon az adóigazolás, az adóhatósági bizonyítvány kézbesítési módjának megadása szükséges.

Az adóhatóság a hatósági bizonyítványt írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra, illetve személyesen átvehető az EMJV Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. Mellékletként csatolni kell meghatalmazást (amennyiben nem az adózó jár el személyesen).

A kérelem benyújtását az Elektronikus Önkormányzati Portál felületén kezdeményezheti, az igazolás szempontjából szükséges adatokat közli, majd elektronikus úton (KÜNY) azonosítást követően beküldi az illetékességgel rendelkező önkormányzathoz. Azt is megteheti, hogy csak elkészíti a nyomtatványt, ám azt kinyomtatást követően juttatja el az önkormányzathoz.

Papír alapon benyújtható űrlap

Az önkormányzat honlapjáról letöltött https://www.eger.hu/hu/adougyek/egyeb-kerelmek, vagy az ügyfélfogadáson kapott papír alapú adóigazolás kérelmet is kitöltheti. 

A hatósági bizonyítvány igényléséhez benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához” nevű PDF formátumú papíralapúnyomtatvány.

Elektronikus űrlap

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – a kérelem elektronikusan is benyújtható. Az elektronikus ügyintézés során a kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadásához az „ASP-ADÓ-AAI” számú iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál. 

Elektronikus űrlappal nem támogatott ügytípusok esetén az általános célú kérelem űrlap, más néven e-papír szolgáltatás igénybevételével, egy szabad szöveges beadvány előterjesztésével, amelyhez csatolmányként egyéb iratok, igazolások mellékelhetők.

Az adóhatósági igazolás díj-és illetékmentes.

Eger Megyei Jogú Város jegyzője (önkormányzati adóhatóság)

Mivel a hatósági bizonyítvány – így az adóigazolás – határozatnak minősül, a jogorvoslathoz való jog az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben foglaltak szerint biztosított.

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) címzett, de Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint. 

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közigazgatási Hatósági Eljárási Illeték Beszedési Számla javára (12033007-00102883-04700007) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással kell teljesíteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

 

Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla egyenleg keretében értesül az aktuális egyenlegéről. Az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ az adóegyenleg lekérdezés menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatnál, a nyilvántartott helyi adó egyenlegeit lekérdezzék. .Az érintettek részére a folyószámla egyenleg a nap 24 órájában lekérdezhető.

Amennyiben nem az adózó jár el személyesen, meghatalmazást szükséges benyújtani, mely meghatalmazás benyújtására az ASP-ADÓ-MHT iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Eger Település