CSURGÓ-KÖZTEMETÉS

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Kulcsszavak: köztemetés

Az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel, az eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír.

A köztemetés iránti kérelmet  kell benyújtani személyesen, postai úton vagy elektronikusan

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerinti illetékes önkormányzat jegyzője felszólítja 15 napon belüli teljesítésre. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy nap.

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Űrlap megnevezése: Köztemetési kérelem

Csatolandó mellékletek: - halotti anyakönyvi kivonat - temetési számla - jövedelemigazolás

Az eljárás illetékmentes.

Csurgó Város Önkormányzatának Polgármestere

Feladattal megbízott szervezeti egység: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal/Hatósági Iroda/anyakönyvvezető

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ha a haláleset nem a bejelentett lakóhelyen történt, az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az eltemettetésről gondoskodó önkormányzatnak megtéríti és a köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Az Szt.-ben meghatározott köztemetés esetén az eltemettetésére köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíti a település polgármestere:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Csurgó Település