Budapest 04. ker. Önkormányzati lakás albérletbe adása

A bérlő a lakás egy részét, illetve az egész lakást határozott időre, vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig – kizárólag lakás céljára történő használatra – albérletbe adhatja. Az albérletbe adáshoz a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Kulcsszavak: önkormányzati lakás, albérletbe adás, albérlő főbérlő

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Kérelem benyújtása a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása érdekében.

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

Az állami támogatással épült bérlakások (Megyeri u. 201., 203., 205.) esetén a bérlő a lakásának sem az egészét, sem annak egy részét nem adhatja albérletbe.

A lakás egy részének albérletbe adásához akkor adható hozzájárulás, ha

   a)        a lakás egynél nagyobb szobaszámú, és ebből legalább egy szoba a bérlő használatában marad, és

   b)        a lakásban az albérletbe adást követően személyenként legalább 6 mlakóterület jut.

A lakás egészének albérletbe adásához akkor adható hozzájárulás, ha a bérlő

   a)        munkavégzése miatt tartósan más településen tartózkodik, vagy

   b)        egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben vagy bentlakásos szociális intézményben tartózkodik, vagy

   c)         gyámság alatt áll és gyermekintézményben vagy a gyám otthonában nevelkedik, vagy

Az albérletbe adáshoz történő hozzájárulás határozott időre, de legfeljebb a bérleti jogviszony időtartamára adható meg. Határozatlan idejű vagy öt évnél hosszabb időtartamú bérleti jogviszony esetében a hozzájárulás legfeljebb öt évre adható meg.

A bérleti jogviszony, vagy a fent felsorolt feltételek megszűnése esetén a hozzájárulás is hatályát veszti.

A hozzájárulás időtartamának lejárta előtt legkésőbb 30 nappal az érintett kezdeményezheti az engedély meghosszabbítását.

A bérleti szerződés lejárta esetén a bérleti jogviszony szociális helyzet alapján történő meghosszabbítására nem kerülhet sor, ha a bérlő a lakás hasznosításával összefüggésben a nyugdíjminimum összegét meghaladó jövedelemhez jut. Ebben az esetben a bérleti szerződés meghosszabbítására nem a szociális helyzet alapján kerülhet sor.

Az albérleti szerződés érvényességéhez a cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt álló bérlő esetén a Gyámhatóság hozzájárulása is szükséges.

A háztartás tagjainak jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

Az eljárás során a jövedelem meghatározásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti fogalmat kell alkalmazni.

A kérelem elbírálásakor a bérlő és a vele együttlakó személyek jövedelmi és vagyoni helyzetének megállapítására és igazolására a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

Budapest 04. ker. Település