Adó-visszatérítés Magyarországon nem letelepedett adóalanyoknak

Egy külföldi vállalkozás akkor jogosult áfa-visszatérítésre Magyarországon, ha a belföldön történt beszerzései adóköteles tevékenységet szolgálnak és az EU-ban letelepedett vagy a visszatérítést nemzetközi megállapodás lehetővé teszi.

Kulcsszavak: adó-visszatérítés kérelem kiutalás levonási jog levonási tilalom

Nem kérhet adó-visszatérítést:

 • a nem áfaalany adózó;
 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalany;
 • az alanyi adómentességet választott adóalany;
 • a mezőgazdasági tevékenységet végző különleges jogállású adóalany;
 • az olyan harmadik országbeli adóalanyok, amelyek esetében nincs viszonosság a visszatérítésre vonatkozóan.

 

Tiltás bizonyos termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan:

 • a motorbenzin;
 • a személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag;
 • személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges alkatrész;
 • a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő áfa összegének 50 százaléka;
 • a személygépkocsi (vtsz.: 8703;
 • a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár;
 • a jacht (vtsz. 8903);
 • a lakóingatlan;
 • a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termék;
 • az élelmiszer;
 • az ital;
 • a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges szolgáltatás;
 • a taxiszolgáltatás;
 • a parkolási szolgáltatás;
 • az úthasználati szolgáltatás;
 • a vendéglátó-ipari szolgáltatás;
 • a szórakoztatási célú szolgáltatás;
 • a telefonszolgáltatást terhelő áfa 30%-a.

A törvény kivételeket állapít meg a korlátozások alól, például továbbértékesítési célú beszerzés esetén.

 

Egyéb feltétele a visszatérítésnek: a külföldi adóalany nem végezhet olyan termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást, amelynek teljesítési helye Magyarországon van, kivéve:

 • meghatározott adómentes fuvarozási, illetve ahhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat,
 • az adómentes személyszállítást,
 • az olyan fordított adózás alá tartozó ügyleteket, amelyek teljesítési helye Magyarország ugyan, azonban az adó megfizetésére a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője lesz kötelezett,
 • az olyan ügyleteket, melyek után a belföldi áfa fizetési kötelezettségének a regisztrációja szerinti tagállam egyablakos rendszerén keresztül tesz eleget.

Eljárás menete

Az áfa-visszatérítési eljárás menete attól függ, hogy az adóalanyt melyik országban vették nyilvántartásba:

 • A Magyarországon áfaregisztrációval rendelkező külföldi adóalany az áfabevallásában tudja érvényesítésen az adó-visszatérítési kérelmét. (Az áfabevallásában feltünteti az adott időszakban keletkezett fizetendő és levonható adóját, amelyek egyenlege, ha negatív, akkor az áfa kiutalásáról a bevallásában rendelkezhet.)
 • A belföldön áfaregisztrációval nem rendelkező (és erre  nem is kötelezett), de az EU más tagállamában letelepedett adóalany a saját tagállama adóhatóságához nyújtja be a kérelmet elektronikus úton.
 • Az EU-n kívül ún. egyezményes országokban (Liechtensteini Hercegség, Svájci Államszövetség, Norvég Királyság, Szerb Köztársaság, Török Köztársaság) nyilvántartott adóalany pedig közvetlenül a magyar adóhatósághoz adhatja be kérelmét elektronikus úton (non-eu.vatrefund@nav.gov.hu) vagy papír alapon.

A kérelem beadható magyar, angol, német vagy francia nyelven.

 

Kérelem tartalmi elemei:

 • adózó azonosításához szükséges adatok;
 • adózó adószáma;
 • elektronikus kapcsolattartásra szolgáló cím;
 • tevékenységek, amelyeket az adott beszerzések szolgálnak;
 • az adó-visszatérítési időszak megjelölése, amelyre a kérelem vonatkozik;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem teljesített olyan ügyletet, melynek teljesítési helye Magyarországon van;
 • az átutaláshoz szükséges adatok (IBAN szám és számlavezető BIC/SWIFT kódja);
 • Számla/egyéb okiratra vonatkozó adatok (amelyeket az adó-visszatérítés érint:
 • a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának neve és címe;
 • a termék importjának kivételével a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették;
 • a termék importjának kivételével Magyarországot, mint az adó-visszatérítés tagállamát jelölő előtag (HU);
 • az okirat kibocsátásának kelte és száma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
 • az adó alapja és az adó összege forintban kifejezve;
 • visszatérítendő összeg;
 • arányosítás esetén: a levonási arány mértéke százalékos formában kifejezve (arányosítani kell a visszaigényelhető áfát, ha a külföldi vállalkozás a letelepedése szerinti országban egyaránt teljesít adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet);
 • a termék, a szolgáltatás megnevezésére, illetőleg a felhasználás, egyéb módon történő hasznosítás jellegére utaló kódszám, illetve a 10-es kód (egyéb) alkalmazása esetén az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások jellege szövegesen is;

 

 • A beadványhoz elektronikusan (szkennelve) csatolni kell a következő dokumentumokat:
 • számla, előlegszámla másolata,
 • termékimport esetén a vámhatározat másolata,

Ha az adó alapja üzemanyag esetében a 250 eurónak, egyéb esetben az 1000 eurónak megfelelő forint összeget nem éri el, akkor nem kell a felsorolt dokumentumokat csatolni.

 

A kérelem az adó-visszatérítési időszakban keletkezett előzetesen felszámított adót tartalmazhatja.

 

Visszatérítési időszak és minimális kiutalási összeg:

 • minimum 3 hónap – maximum 1 év közötti időszak esetén 400 euro,
 • 1 naptári év vagy 3 hónapnál rövidebb időszak esetén 50 euro. (3 hónapnál rövidebb időszak akkor lehetséges, ha a naptári évből is kevesebb, mint 3 hónap van hátra.)

Egy naptári évben maximum 5 kérelem terjeszthető elő.

 

A kérelem elbírálási ideje 4 hónap. Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiegészítő információt kér be az adózótól, más hatóságtól vagy harmadik féltől, akkor maximum 8 hónap. Kiegészítés kérése esetén az ügyféltől elvárt válaszadási határidő 1 hónap.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bekérheti a számla/okirat eredeti példányát vagy hiteles másolatát, amelyet az eljárás lefolytatását követően visszaküld az adózónak.

 

Az adóhatóság elutasítja a kérelmet, ha az azonosító adatokat vagy a tevékenységi kódokat nem adta meg az adózó, vagy nem felel meg a személyi feltételeknek.

 

Döntési határidő: a megkeresésre adott válasz beérkezésétől számított vagy a határidő lejártát követő 2 hónap.

A döntésről készült határozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus úton küldi meg az adózó részére.

Fellebbezést közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell benyújtani, kötetlen formában, elektronikusan.

 

Kiutalási határidő: a kérelem jóváhagyásától számított 10 munkanap.

A visszatérítés banki átutalás formájában történik meg, amelynek költsége az adózót terheli, ha nem magyarországi bankszámlaszámra kéri az utalást. Harmadik fél részére történő kiutalás írásos nyilatkozatban kérhető.

A kiutalás késedelme esetén az adóhatóság késedelmi kamatot fizet.

 

Ha a korábban visszaigényelt összegben változás következik be (például a felhasználási arány módosulása miatt), akkor kiigazítást kell végeznie az adózónak. Ezt meg lehet tenni a soron következő kérelemben, vagy külön nyilatkozatban, melyre nincs külön formanyomtatvány.

 

A kapcsolattartás elsődleges formája elektronikus, kivéve, ha az adóhatóság valamely dokumentumot eredetben kéri megküldeni.

 

Visszafizetési kötelezettség terheli az adózót, ha jogalap nélkül vagy jogszabálysértés következtében kapta az adó-visszatérítést.

 

Lehetőség van arra, hogy az adózó meghatalmazott útján járjon el (ebben az esetben a meghatalmazást csatolni kell a kérelemhez).

EU tagállambeli adóalany: saját tagállama szerint, de legkésőbb tárgyévet követő év szeptember 30.

Egyezményes ország: tárgyévet követő év szeptember 30.

Határidőn túl beadott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek!

EU: kérelmező tagállama szerinti nyomtatvány

Egyezményes országok: IAFA-K

 

Nyomtatványkitöltő keretprogram (ÁNYK)

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Az eljárás díj- és illetékmentes. A kiutalás banki költségei az adózót terhelik, ha nem magyar bankszámlaszámot ad meg.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

32/2009. (XII. 21.) PM rendelet a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadott értékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről

NAV