Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentése

Az űrlap segítségével lehetősége nyílik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT) rendszerébe rögzített bármely adattal kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésére az EESZT működtetője, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé.

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely miatt a személyes adatok

valósul meg.

Kulcsszavak: eeszt, gdpr, adatkezelés, betegadatok, adatvédelem, incidens, személyes adat

Bármely természetes személy.

A kérelmet jelen felületen az „Ügyintézés indítása” menüpont kiválasztásával lehet elindítani, a kérelemben szereplő adatok és az esetleges mellékletek feltöltését követően.

A bejelentés során szíveskedjen ismertetni az adatvédelmi incidenst, az incidensre utaló körülményeket, és a kifogásolt rekordról/rekordokról képernyőképet csatolni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben meghatalmazottként vagy más képviselőként jár el, úgy a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okirat csatolása is szükséges.

Amennyiben például az EESZT Lakossági Portál felületére történő bejelentkezést követően azt tapasztalta, hogy TAJ-számához olyan egészségügyi adat vagy ellátási esemény került rögzítésre, mely nem Önhöz tartozik, úgy kérjük, hogy az esetet elsődlegesen az érintett egészségügyi szolgáltató felé szíveskedjen jelezni.

Az OKFŐ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az eljárás illetékmentes.

Országos Kórházi Főigazgatóság

Az Országos Kórházi Főigazgatóság felettes szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 

1) A GDPR 77. cikkével összhangban az Érintett – amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg a GDPR követelményeinek – e-mailben vagy postai úton küldött panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

 

2) Ezen kívül az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt érvényesítheti a jogait.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bejelentése és nyilatkozatai alapján az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint az EESZT működtetője vizsgálatot indíthat, valamint az adatvédelmi incidenst adott esetben bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is. 

A megtett nyilatkozatok valóságtartalmáért a bejelentő minden esetben büntetőjogi felelősséggel tartozik, ezért kérjük, azok megtételekor minden esetben körültekintően járjon el.

EESZT Adatkezelési tájékoztató: https://www.eeszt.gov.hu/hu/adatvedelem

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

OKFŐ