Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem

A szerencsejáték céljára szolgáló eszközök hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a szerencsejáték céljára szolgáló eszközön elhelyezett törvényes tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Kulcsszavak: Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem

Szerecsjáték felügyelet által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, vagy érévnyes szerencsjáték szervezésre jogosító engedéllyel rendelkező szerencsejáték szervező.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét és az adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló IKIM rendelet szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén az illetékes Járási Hivatal (főváros esetében XII. Kerületi Hivatal)

Az eljárást lezáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen az ügyfél a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással a felperes lakóhelye, illetve székhelye szerinti közigazgatási  és munkaügyi bíróságnak címzett és Budapest Főváros Kormányhivatalához benyújtott keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan - a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. Amennyiben a beadványok elektronikus előterjesztésére köteles felperes vagy a jogi képviselő a keresetlevelet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő a bíróság a keresetlevelet visszautasítja.

1. Hogy állapítható meg, hogy a szerencsejáték céljára szolgáló eszközön érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el. Típusvizsgálati engedélyben meghatározott, helyeken elhelyezett mérésügyi lezárások sértetlenek.
2. Mit jelent a játékautomata hitelesítés? - A hitelesítés az a hatósági tevékenység, amelynek során a mértékhitelesítő a hitelesítési engedélyben, valamint a hitelesítési előírásban előírt műszaki, technikai követelmények figyelembevételével a játékautomata megfelelőségét megállapítja, a játékautomatát tanúsító jelekkel látja el és hitelesítési bizonyítványt ad ki.
3. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két évig).
4. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
5. Hol hitelesíttethetek szerencsejáték céljára szolgáló eszközt? - Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratóriumban, vagy kaszinóban. Amennyiben az eszköz típusengedélye tartalmazza a játékautomata helyszínen is hitelesíthető.
6. Mi történik, ha nem felel meg a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz a hitelesítési előírásnak? - Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium a helyszínen a javításról gondoskodik. Amennyiben ez nem lehetséges egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti az eszközt.
7. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, azonban a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket együttműködési megállapodással rendelkező hitelesítő laboratórium keresztül lehet megrendelni.
8. Minden szerencsejáték céljára szolgáló eszközt hitelesíteni kell? - Igen.
9. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles szerencsejáték céljára szolgáló eszköznél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőség szerint az érvényesség lejárata előtt legalább 30 nappal.

EKEIDR2