Celldömölk - Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Adóköteles Celldömölk Város illetékességi területén lévő lakás.

Kulcsszavak: Kommunális adó

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

A kommunális adót a benyújtott adatbejelentése alapján indult eljárásban az adóhatóság állapítja meg kivetéssel.

Az adó évi mértéke adótárgyanként:

- lakás, mint első adótárgy: 7.000 Ft

- második és további lakás: 6.000 Ft

- zártkerti építmény (Ság-hegy): 6.000 Ft

- minden egyéb adótárgy: 7.000 Ft

A kedvezmények mértékéről a helyi adókról szóló Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban rendelkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást  a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni adózó.

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról (PDF)” elnevezésű PDF formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adócsoporthoz.

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett természetes személy adózók nyújthatják be. 

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - az adatbejelentés elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül az egyéni vállalkozó részéről, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel. Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére az ASP-ADÓ-033 számú „Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az adóztatás a korábban bejelentett adatok szerint történik.

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság.

Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Ügyfélre irányadó határidők: A tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Az adózó a kommunális adót az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.) A befizetésére szolgáló számla neve és száma: Celldömölk Város Önkormányzatának Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla (10404711-49565148-53561064).

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda Adócsoport

Vas Megyei Kormányhivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

meghatalmazás

Celldömölk Település