Pécs - Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Kulcsszavak: idegenforgalmi adó, vendégéjszaka, szálláshely.

Az adóbeszedésre kötelezett.

A szálláshely üzemeltetője (adóbeszedésre kötelezett) az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 forint.

Az adóbeszedésre kötelezett havi rendszerességgel idegenforgalmi adóbevallást nyújt be, illetve befizeti a beszedett idegenforgalmi adót.

Az adókötelezettség magában foglalja a bejelentési, bevallási, adófizetési, bizonylat kiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítését is.

A benyújtandó nyomtatványok az E-önkormányzat portálon, az Idegenforgalmi adó, illetve az Általános adónyomtatványok ügytípusnál kiválaszthatóak.

Elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek a gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek.

Az elektronikus eljárásra nem kötelezett magánszemély papír alapon is benyújthatja a nyomtatványt.

Azon ügyfelek, akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettsége elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§-a alapján mulasztási bírsággal sújtható.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell adóbevallást benyújtani.

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról.

Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó beszedési számla: 10024003-00336255-00000213

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályához benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet a Pécs M.J.V. Önkormányzata 10024003-00336255-00000244 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla javára kell megfizetni. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók esetén a fellebbezést elektronikus úton (KRID: 141080735) kell előterjeszteni.

Jogszabály szerint az idegenforgalmi adó alól mentességet élvez

A szálláshely-szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására, továbbá az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség megállapítására alkalmas.

Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak az adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az idegenforgalmi adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.

A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességnek, továbbá az adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

iForm űrlap: Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (ASP-ADO-035).

iForm űrlap: Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban (ASP-ADO-BEJ).

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 48/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete.

Pécs Település