Házassági vagyonjogi szerződés

Házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell.

Kulcsszavak: Házasság, Házassági vagyonjog, Házassági vagyonjogi szerződés, Házassági Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartása, Közjegyző, Ügyvéd, Közokirat, Ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat

Ha a házastársak nem kötöttek házassági vagyonjogi szerződést, akkor közöttük a törvény alapján együttélésük idején házastársi vagyonközösség áll fenn. A házasulók ugyanakkor a házasságkötés előtt vagy a házastársak a jövőre nézve megállapodhatnak egymással a házassági életközösség alatt keletkező vagyonuk sorsáról, és saját akaratuknak megfelelően rendezhetik egymás közötti vagyoni viszonyaikat, azaz a törvény által meghatározott – vagyonközösségi – rendszertől eltérhetnek. Így például a házastársak a házassági vagyonjogi szerződésben a házastársi vagyonközösséget a jövőre nézve teljesen vagy meghatározott vagyonszerzések, vagyontárgyak, terhek és tartozások tekintetében kizárhatják.

A házassági vagyonjogi szerződést személyesen kell megkötni. A gyámhatóság jóváhagyása szükséges a házassági vagyonjogi szerződés érvényességéhez, ha a házastárs a tizennyolcadik életévét nem töltötte be vagy cselekvőképességében a vagyoni jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll.

Ahhoz, hogy a szerződés a házastársak között érvényesen létrejöjjön, azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Vagyis a házasulóknak ügyvédhez vagy közjegyzőhöz kell fordulniuk.

A szerződés harmadik személlyel (pl.: a házastársak hitelezőivel) szemben akkor hatályos, ha a szerződést a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. A vagyonjogi szerződés nyilvántartásba való bevezetésének célja tehát, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerződések fennállásának bizonyítását. A nyilvántartás ugyanis ellenkező bizonyításig közhitelesen tanúsítja a szerződés fennállását.

A vagyonjogi szerződés nyilvántartásba való bejegyzése, módosítása, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése iránti kérelmet a vagyonjogi szerződést megkötő felek személyesen, közösen terjeszthetik elő. A kérelemhez csatolni kell az ezt igazoló okiratot.

 

 

 

Ha a házasfelek a nyilvántartásba bejegyeztetik a szerződést, akkor nyilvántartásba vételi díj fizetésére kötelesek. A közjegyző munkadíja: 7500 Ft. Az elektronikus nyilvántartásba történő betekintés biztosításáért munkadíj és költségtérítés fejében 3000 Ft-ot kell fizetni.

A szerződést közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével kell megkötni.

A házassági vagyonjogi szerződés nyilvántartásba való bejegyzése esetén az eljáró közjegyző illetékességét a házastársak bármelyikének a lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja.

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Egyéb információ

A házastársak vagyonjogi szerződésben vagyonukról haláluk esetére is rendelkezhetnek.

A házassági életközösség fennállása alatt a házastársak a szerződést módosíthatják és megszüntethetik.

A szerződés módosítására és megszüntetésére a szerződés létrejöttére vonatkozó érvényességi és hatályossági szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

A házassági vagyonjogi szerződés nem tartalmazhat olyan visszamenőleges hatályú rendelkezést, amely bármelyik házastársnak harmadik személlyel szemben a szerződés megkötése előtt keletkezett kötelezettségét a harmadik személy terhére változtatja meg.

 

Az ügyleírás készítésének időpontja: 2020. 05. 27.

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:63-4:75. §

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/H.-36/K. §

a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól szóló 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet

A közjegyzői díjazásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 9-18. §, 34. § (2), (4) bekezdés

CIKFO